Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/53

Denne siden er ikke korrekturlest44 LISTER OG MANDALS AMT. Kristiansand samlag for handel med brændevin og øl har hele byens brændevinshandel. l901 var samlagets 30te driftsaar. Nettofortjenesten ved brændevinsl1andelen udgjorde i l901 kr. 85 963.84, i 19O0 kr. 87 593.97. Af aarets nettofortjeneste er afsat til pensions— og sygefondet for samlagets funktionærer ........ kr. 5000.00 og tilfalder af restbeløbet ifølge brændevinsloven af 24de juli 1894: A “9 Statskassen ....... 65 pct. med » 52 626.50 Kristiansand kommune . . 15 » » » 12 l44.58 Samlaget ........ 20 » »:“) 16 192.76 Kr. 85 963.84 0msætningen i 1901 og 1900 var-: 1901. l900. 1 detaljsa1g ........ 149 275 liter. 149 704 liter. I udskjænkningsstederne .... 16 159 — 14 327 — Den samlede Omsætning har vær-et: g Udskjænket. Dem-Ljsa1g. Tilsammen. l i 1872 . 42 874 potter. 108 133 potter P 1ö1007 potter 1875 . 38 294 x— 148 859 » 187 lö3 » 1880 . 38 3ö4 ɔ 87 188 » 12ö 542 =Þ 1885 . 15 689 liter. 93 737 liter. 109 426 liter. 1890 . 14 050 » 9ö 843 » 109 893 —ɔ 1895 . 19 896 »; 110 633 » 130 ö29 ïÞ 1896 . 18 110 » 106 908 Y l2ö 018 ɔ 1897 . 14 639 » 101 ö97 116 286 1— 1898 . 14 36ö » 110 90O » 12Ö 265 » 1899 . . 13 Ö52 » 126 196 » 142 748 ɔ 1900 . . 14 327 1 149 704 » 164 O3l V 1901 ...... 16 1ð9 » 149 275 — l6ö —l34 ɔ Antallet af almindelige og indskrænkede rettigheder til ud- skjænkning af øl og vin m. m. var i 1895 12 almindelige og 10 indskrænkede Pengeinstifuter. En afdeling af Norges bank oprettedes allerede ved fundationen af 14de juni 1816. Norges banks afdeling havde ved udgangen af 1895 til dispo- sition 2834 8O0 kr., hvoraf udlaant mod pant 693 00O kr. og mod veksler I 843 900 kr. I1Vl’íSff‘í(l)28G)I(Z spareb(mk. Ved udgangen af 1895 havde denne under forvaltning kr. 4 224 566.58, hvoraf sparebanken selv eiede