Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/53

Denne siden er ikke korrekturlest


44 LISTER OG MANDALS AMT. Kristiansand samlag for handel med brændevin og øl har hele byens brændevinshandel. l901 var samlagets 30te driftsaar. Nettofortjenesten ved brændevinsl1andelen udgjorde i l901 kr. 85 963.84, i 19O0 kr. 87 593.97. Af aarets nettofortjeneste er afsat til pensions— og sygefondet for samlagets funktionærer ........ kr. 5000.00 og tilfalder af restbeløbet ifølge brændevinsloven af 24de juli 1894: A “9 Statskassen ....... 65 pct. med » 52 626.50 Kristiansand kommune . . 15 » » » 12 l44.58 Samlaget ........ 20 » »:“) 16 192.76 Kr. 85 963.84 0msætningen i 1901 og 1900 var-: 1901. l900. 1 detaljsa1g ........ 149 275 liter. 149 704 liter. I udskjænkningsstederne .... 16 159 — 14 327 — Den samlede Omsætning har vær-et: g Udskjænket. Dem-Ljsa1g. Tilsammen. l i 1872 . 42 874 potter. 108 133 potter P 1ö1007 potter 1875 . 38 294 x— 148 859 » 187 lö3 » 1880 . 38 3ö4 ɔ 87 188 » 12ö 542 =Þ 1885 . 15 689 liter. 93 737 liter. 109 426 liter. 1890 . 14 050 » 9ö 843 » 109 893 —ɔ 1895 . 19 896 »; 110 633 » 130 ö29 ïÞ 1896 . 18 110 » 106 908 Y l2ö 018 ɔ 1897 . 14 639 » 101 ö97 116 286 1— 1898 . 14 36ö » 110 90O » 12Ö 265 » 1899 . . 13 Ö52 » 126 196 » 142 748 ɔ 1900 . . 14 327 1 149 704 » 164 O3l V 1901 ...... 16 1ð9 » 149 275 — l6ö —l34 ɔ Antallet af almindelige og indskrænkede rettigheder til ud- skjænkning af øl og vin m. m. var i 1895 12 almindelige og 10 indskrænkede Pengeinstifuter. En afdeling af Norges bank oprettedes allerede ved fundationen af 14de juni 1816. Norges banks afdeling havde ved udgangen af 1895 til dispo- sition 2834 8O0 kr., hvoraf udlaant mod pant 693 00O kr. og mod veksler I 843 900 kr. I1Vl’íSff‘í(l)28G)I(Z spareb(mk. Ved udgangen af 1895 havde denne under forvaltning kr. 4 224 566.58, hvoraf sparebanken selv eiede