Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/535

Denne siden er ikke korrekturlest


524 I.lSTER OG MANDALS AMT. Udsæd i 189O var: l hl. byg. 4 hl. blandkorn, 5.50 hl. havre, l4 hl. poteter. 1ste januar l89l hav-des her l 2—hjulet arbeidskjærre. Gaarden, som nu ikke har nogen husmandsplads, har fel- gende arealer: Dyrket indmark . . 8.3Ö6 ha. Udyrket indmark . . 8.628:—§ Tu11 og have .... . 0.405 — L’dmark og skog ..... 114.6:33 foruden en i fællesskab med nabogaarden Neset liggende, ikke kartla-gt udmarksteig. Afstaaet til skolejord . . . 2.451 ha.“ l34.478 ha. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme i lærredet er: I Hægebostad sogn: Snartemo, IJ(’(J]’(? (3.:323 med en parcel af Hos-Ei(Jelan(l (0.86Ï:1„ af samlet skyld 4.18 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 9 storfæ, 16 faar, l2 høns. l’dsæd i 189(“) var: O.70 hl. byg, 3 hl. blandkor11, 2 hl. havre, 8 hl. poteter. 1ste januar l89l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. S)7(l)’ff(’DlO, m:rc-, af Skyld 5.21 mark. Husdyrhold i 1891 var: I hest, 10 storfæ. U(lsæd i lå-690 var: 7 hl. bla11dkorn, 8 hl. poteter, 30 kg. græsfro. 1ste januar l891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Snarf()—m-o, m-re, af skyld 5.2l mark. Husdyrhold i l891 var: 2 heSte, lO storfæ, l4 faar, l svin, 8 høns. Udsæd i 189O var: 7 hl. blandkorn, 8 hl. poteter. 1ste januar 189l l1avdes her l 2—hjulet arbeidskjærre. Til gaarden hører 1 husmandsplads med l ko, l faar, 2 høns og [l(lSæ(l2 0.2O hl. havre, 2 hl. poteter. Gybe)“g, af skyld 4.22 mark. Husdy1—hold i 1891 var: 2 heste-, 9 storfæ, 19 faar, l svin, 3 høns. Udsæd i l890 var: P—l.70 hl. blandkorn, ]3.:3Ö hl. poteter. 1ste januar ]891 havdes her 4 2—hjule(le arbeidskjærrer. Sl(j11ggcWf(11l (’3.22) med Gysland. 7lPdI“(’ (2.:35), af samlet skyld 5.57 mai-k. Husdyrhold i l89l var: l hest, 9 storfæ, Il faar, l svin, 5 hø11s. Udsæd i 189O var: O.I8 hl. byg, 3.:30 hl. bland- korn, 3.:30 hl. havre, P—4 hl. poteter. 1ste januar l891 l1avdes ber 2 2—hjulede arbeidskjærrer. I Eiken sogn: .N’11sC1f, 2 særskilt skyldsatte par(—eller, af samlet skyld 5.02