Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/54

Denne siden er ikke korrekturlest


KRISTIANSAND BY. 45 kr. 604 557.90, heri indbefattet sparebankens nye gaard, der er brandtakseret for 200 OOO kr., men kun opført med 1O0 OOO kr. S(mdenj)eld-ske privatbank. Forvaltningskapitalen androg ved ud- gangen af 1895 til kr. 3 961 722.10, hvoraf et delkrederefond paa kr. 52 599.06 og et reservefond paa kr. 117 000.00. Kr12§tian-sand arbeiderforenings spareskillingsbank. Denne bank havde ved udgangen af 1895 under forvaltning kr. 138 889.72, hvoraf banken selv eiede kr. 15911.56. Kr1Z9fiansand over;formynderi havde ved udgangen af 1895 indestaaende kr. 232 901.23, fordelt paa 71 myndlinger. Af den indestaaende kapital var: . a) udlaant mod pant i fast eiendom. . . kr. 153 732.20 b) indsat i sparebank ...... . » 11300.00 c) anbragt i værdipapirer ........ » 38 554.83 Handel Ved anlægget af Kristiansand var det hensigten at skabe en handelsby, maaske en stor og mægtig handels— og sjestad som Hamburg. Handel og sjøfart er ogsaa byens hoved- nær-ingsvei, men da byen kun har et yderst magert opland, kunde den ikke blive nogen mægtig by. . Saavel under afsnittet om handel og skibsfart (bind I, pag. 363 flg.) som i afsnittet om byens fortid er der oplysninger om byens handel og skibsfart. Under sjøkrige mellem andre nationer har Kristiansand tid- ligere havt sin bedste tid, og dernæst gjør beliggenheden, at byen bliver et gjennemgangsted og oplagssted for varer, saa tanken om anlæg af en frihavn gjentagne gange har været oppe. Indtil den nordamerikanske frihedskrig var stedets næringsdrift og handel ringe, der var faa formuende handelsmænd og i det hele ringe velstand. Under hin krig, fra 1778—1782, tiltog bandelen, trælastudførselen forøgedes, og forrnuerne øgedes ved fragtfarten, der anskaffedes efterhaanden flere fartøier, og samtidig tog skibs- byggeriet opsving. “ I l776 havde byen 35 skibe paa 12513Z4 kommercelæster, i 1780 44 skibe paa 1822’Z4 og i 1783 43 skibe paa 25831z‘2 kommercelæster. Handelen blev igjen mindre efter denne krig; men en ny fordelagtig tid kom der atter ved sjøkrigene under den franske revolution fra l793. Trælasten steg i pris, og fragterne blev heiere, og i flere aar bragte franske og hollandske kapere engelske priseskibe ind til Kristiansand. Disse skibe med ladninger solgtes her og gav anledning til en betydelig kommisSionshandel. I denne krig, fra l799—-1800, øgedes velstanden og end mere under de fordelagtige handelskonjunkturer i 1803—1807.