Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/541

Denne siden er ikke korrekturlest


530 1.1sT1—ta OG MAN1)A1.s Am“. 3 i Grindum. Opstigningen indtil høiden ved Kvaale er nyere vei med 3.2 m.s bredde og største stigning 1: 8; men her træffes gammel, yderst bakket og daarlig vei med bredde 2 m. og stig- ninger indtil 1: 4. Samlet længde ca. 8 km. 7. En kort Sidelinje fra sidstnævnte vei vestover til gaarden ]1VI“’(t(IZ6’, af samme beskaffenhed som Blaageveiens ældre del, der oprindelig fortsattes fra Kvaale til daleveien ved Skai; længde ca. 0.7 km. 8. Fra daleveien ved T veit, ved nordre ende af Lygne, med træbro over elven vei i sydVestlig retning om Vat)eP til I’[Obb(l(I—S’l(lIl(Y; nogenlunde flad, dog med enkelte bakker 1: 8, bredde 2.ð m. og længde 2.2 km. 9. Fra daleveien ved Bryggesaak en kort Sidelinje i nordøst- lig retning om H(m(le(and til Mela“n(Z; gammel overordentlig tung vei med stigninger indtil 1:3, bredde ca. 2.2 m. og længde 2.0 km. 1O. Fra daleveien nær dens endepunkt ved Haddeland side- linje østover med træbro over Lyngdalselven og videre i nordlig retning til gaarden 2Vøklan(l; tarvelig vei med bredde 2 a 2.2 m., stigninger indtil 1: 5 og læng(le 2.2 km. I)en samlede længde af bygdeveiene i Hægebostad herred bliver saaledes 64.5 km. Andre kjørbare veie. Af kjørbare gaardveie findes i Hægebostad herred kun enkelte stumper, der gjerne er af yderst daarlig beskaffenhed; fra de mange støle og heieslaatter, hvorfra de i dalen beliggende gaarde henter meget af sit hø, —hjemkjøres dette paa vinterveie, med tildels halsbrækkende stigningsforhold og Hgnende. Rideveie. Fra daleveiens øvre„ endepunkt ved HGd(Y(’ZG)l1I i Eiken (kfr. bygdevei nr. l) fører i vestlig retning op paa heien en rodelagt ridevei til ]VÏjotlaml grændse, hvorfra fortsættes ned til .Eí(l(t-S’Z(lIl(Y (kfr. ridevei nr. l isidstnævnte herred). Skjønt veien kun har en bredde af l.4 à 2 m. og stigninger indtil 1:3, be- nyttes den dog ikke sje1(len som kjørevei af folk, der i forretnings- eller andre øiemed bereiser de forskjellige dalfører. Længde ca. 3.() km. Af private drifteveie og lignende findes i I—Iægebostad herred forskjellige, der tildels fører over i de tilgrændsende herreder. Hægebostad hovedsogn var i 1899 delt i 9 skolekredsG med 182 undervisningsberettigede børn, 5 lærere. Eiken sogn var i 1899 delt i 6 skolekredse med l69 under- visningsberettigede børn, 4 lærere.