Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/55

Denne siden er ikke korrekturlest


46 LISTER OG MANDALS AMT. I ’1807 udgjorde tolden 51 7351Zs rdl. Det følgende aar var den meget mindre, al udførsel var standset, og handelen laa nede, da krigen med England udbrød i 1807. Mange her hjemmehørende skibe med ladninger blev prise- dømte i britiske havne; men snart tiltog handelsvirksomheden mere end nogensinde før. Fra 1809 blev byen oplagssted for hele Norge, da store mængder levnetsmidler og kornvarer indførtes til landets forsyning og oplagdes her for senere at fordeles til andre af landets egne. Hertil kom heldige kaperier, hvorved store forraad af udenlandske varer opdyngedes, hvilke senere forsendtes, da forbindelsen med udlandet fra august 1809 igjen var aabnet. Kristiansand var nu en tid det vigtigste handelssted og mest indbringende toldsted i landet. Tolden steg fra 8O O0O rigsdaler i 1809 til 172 00O i 181O, 508000 i 18l1 og 691000 i 1812. Kristiansand havde i seilfartøiernes tid ikke ubetydelig for- tjeneste af havarier, idet skibe søgte ind for at blive repareret efter sjøskade; byen var forsynet med hjælpemidler hertil. Derved beskjæftigedes skibsværfter og desuden en hel del haandværksfolk og arbeidere. I de magre aar efter kapertiden og videre i det 19de aarhundrede var indtægten af havarerede skibe især af vigtighed for stedet. Med megen ret kunde derfor l“Velha-ven skrive i «Norges Dæmring»: En halvdød hval, der gisper mat paa land Og lytter hjælpelos til bølgebraget, Et kaperskib, som slaget er og taget, Er billedet af stakkels ChriStiansand. Dog flyver endnu til den mørke strand En kvæstet seilerflok af stormen jaget, Og byen lever chriSteligt af vraget Og takker himlen og det salte vand. Kristiansands opland udfører trælast, hummer, laks og lidt skind. Trælasten er den vigtigste udførselsartikel; byens tømmer- distrikt er af større udstrækning end Arendals, men i forhold til størrelsen er det mindre rigt paa god skog. Byens opland er dele af Nedenes, Mandal og Setesdalen fogderier. De væsentligste udførselsartik1er er trælast og træmasse, hummer, laks, makrel, sild og hellefisk, fuglevildt samt skind, læder og tran. Fra de i byens nærhed beliggende Hunsfoss fabriker er foruden træmasse ogsaa udført papir. Et ikke ubetyde- ligt kvantum feldspat er kommet fra steder i byens opland, og derhos udføres nikkelsten. De væsentligste importartikler er: mel fra Amerika, Tysk-