Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/551

Denne siden er ikke korrekturlest


54O 1.1sTER OG MANDALS AMT. Høidalen, skrives almindelig Høi(lal, af skyld 3.11 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 11 storfæ, 1O faar, 6 hens. Udsæd i 189O var: 2 hl. byg, 6 hl. havn-e, 11 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hju1ede arbeidskjærrer. Nedre Kvinlog har en skyld af 3.28 mark. Paa Nedre Kvin- log boede i det 17de aarhundrede Thrond Hoskoldssøn, og han var eneeier af denne i 1651. Han er bleven en sagnfigur. Foged Tostrup, der i 1743 forfattede beskrivelse over amtet, beretter: « En nysgjerrig bonde Thrond Hoskoldssøn for omtrent 70 aar siden har været begjærlig efter at vide dette fjelde længde og derfor taget en mand med sig samt en hest, hvorpaa førtes proviant; dermed gik de paa fjeldet, reiste saa mod nord i 6 dages tid og passerede adskillige underlige veie, men tilsidst fandt de sneen stor — — og maatte med uforrettet sag vende tilbage». Thrond Hosko1dssøn paa Kvinlog skal have været den første mand, der begroves paa F jotland kirkegaard, og paa hvis grav der, overensstemmende med hans egen spaadom, skal have vokset et bringebærris. Han skildres i de mange om ham bevarede sagn som en ivrig handelsmand, der reiste vidt omkring i byg- derne for at handle med «spød» (strikkede trøier og vanter) og tillige drev meget paa hestehandel. Et bord, som siges at have været Thronds bord, oprindelig 10 alen langt, halvanden alen bredt og gjort af en eneste planke, staar paa gaarden, men er saget af. Det bærer mærker efter Øksehug Knaben, det største brugsnummer, har en skyld af 1.39 mark, men har stor udstrækning, og er kjendt af bondehelgenen Besse paa Knaben (bind I, pag. 473). Endnu har man paa Knaben et bord af sten, Som kaldes «Bessebordet», og en stol, som kaldes «Bessestolen». Paa denne gaards grund i vilde fjeldet er det, at der udvindes molybdænglands (bind I, pag. 349). Turisfstat-ionen No-raa-S ligger meget venlig under Pers(e(lkm1dm med udsigt over vandet samt kirken og præstegaar(len, til Fjot- landsfjeldet og afskurede fjelde paa Kvinas vestside i nordvest Gamle gaar-dnavne i Fjotland herred er: l . Narvestad *Na:;fhsfaðir. 2. HeIle * Hella. 3. K vinlog *HZ=inarlǫgr. 7. Aamland *A lmland. 18. Gunstenslien * Gunnsteinslið. 31. Eigeland, *Eikilan(l. 33. Fj otland *Ejösl(mdZ.’). *FUöfulan(I(;?).