Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/552

Denne siden er ikke korrekturlest


FJOTLAND HF.Rm-:1). 541 35. Mygland *Myklaland(?j. 38. Eiaasland * arsland(?). * Øgjulþsland(?j. 44. Veggeland * Veggjarland. Om gaardnavnene i Fjotland har O. Rygh meddelt oplys- ninger i Daaes krønike om Kvinesdal: Vov-dalen kan være dannet af et gammelt elvenavn Vala og har da tidligere lydt Voldalen, Vøludalr; det første l i udtalen er forandret til r. Galdal har mulig tidligere hedt Galtedal med et elvenavn til første led eller af mandsnavnet Galte. Ha-P—bakken (Harðbakki) betegner haard (fast, tør) jordbund. Hells er vel det gamle hella, en flad sten, men ogsaa fladt fje1d. Undertiden svarer dette navn til det oldnorske hellir, en berghule eller et skjul under berg. Kn1aben er kaldt efter det fjeld af samme navn, hvorunder gaarden ligger. Dette fjeldnavn findes ogsaa ellers her i egnen; ved Flekkefjord har man saaledes fjelde af navne Kvideknaben og Middagsknaben. Det er vel ordet knapi, der i middelalderen betegnede herremandstjenere, anvendt som fjeldnavn. I Kvinlog er første led elvens navn og sidste lǫgr i betyd- ningen elv og indsjø. Leg er de to smaa sjøer dannet ved ud- vide1ser af elven ved Øvre og Nedre Kvinlog. Den sædvanlige Skrivemaade Kvindelaug er følgelig urigtig. Eiaasland, mindre rigtig skrevet Eiesland, er sammensat af et mandsnavn Øg,(julj’r eller Øgjar og har hedt Øyulfsland eller Øyjarsland, snarest det sidste. Aamland har gammel form Almland af træet alm. Lindeland har hedt Lindiland af lindi, sted bevokset med lindetræer. Kraageland er sandsynligvis sammensat af elvenavnet Kraaka. Spekkeland af elvenavnet Spikka eller Spekk; Roiland og Røine.S— er maaske af et elvenavn Røia. Haaland betegner gaarden som liggende høit (hár, høi). Netland, Nesland kaldes saa, fordi gaarden liger paa et nes, Moland, fordi den ligger paa en mo. Navnet Moland er dog andre steder af anden oprindelse; saaledes Vestre Moland i Nedenes har hedt Mööguland af et elve- navn Möðga (den hidsige, den voldsomme). Mygland (Mykland), antagelig forkortet form af Myklaland (d. e. Stor1and). Høidalen kommer af hey, hø. Seland kunde efter formen være Sælan(l, af sær, sjø, men flere af de ikke faa gaarde, som har dette navn, ligger ikke i nærheden af noget vand.