Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/559

Denne siden er ikke korrekturlest


548 1.1sTEa OG 1æ1Ax1)A1.s AnT. Kvinesdal præstegjeld har tidligere havt langt større udstrækning og Kvinesdal herred omfattede for Liknes og Fede hen-eder-. Liknes herred bestaar af landet paa begge sider af den inderste del af Fedefjor(len og dernæst af Kvinas dalføre og Lilleaae11s dalføre: Vestredalen og Østredalen, og landet mellem og vest og øst for disse dalfører. Fjeldene naar i herredets sydlige del op til 5—6OO meter og i herredets nordlige del endnu større høide. Den største del af bebygningen ligger i de nævnte to dalfører og ved fjorden; herre(let er delvis skogdækket. Liknes herred har heiestrækninger med fjelde, vande og smaadale. Ved Kvinesdal og dens fortsættelse, Fe(lefjord samt ved østre Kvinesdal eller Lilleaaens dalføre de1es Liknes herred. Landet vest for Kvinesdal og Fedefjord naar ikke til nogen særdeles betydelig høide; fjeldet er gjennemskaaret af mindre dalfører, smaavande og elve. Toppe her er Store Staa og .—1avaldsstenen, begge paa grændsen mod Gyland herred. Kvinesdal gaar fra Fedefjordens bund gjennem Liknes herred til græ11dsen mod Fjot-land først nordøstlig og fra Liknes kirke 11ordlig; den har i den nedre del en ca. 6 km. lang og indtil 1.2 km. bred slette, indesluttet af steile fjeldsider; elven følger paa denne Strækning den østre fjeldvæg til sjøen. Jordbunden er Sandet og tildels myret, men skikket til agerbrug. Ovenfor Liknes kirke er Kvinesdalen en fjelddal med steile sider, kun paa enkelte steder er plads for opdyrkning, og fort- sætter saaledes, til den 15 km. ovenfor Liknes kirke gaar ind i Fjotland herred. Dalførets samlede længde inden Liknes herred er ca. 2l km. Heien n1el1em Kvinesdal og østre Kvinesdal er en del af K(—i“esheia og er ikke høiere, end at gaarde kan ligge inde paa fjeldet “ Der er oftest steilt saavel ned mod Østre som mod VOStI’9 Kvinesdal. Der er ingen mere fremtrædende toppe. Heiens høide tiltager mod nord. I ØStre Kvinesdal ligger i den nordre del i Liknes herred G(lZ(l(ll-W“’(l(ll. Dalen er bred, navnlig i vinkelen, hvor den i sin nedre del Svinger fra sydlig i vestlig retning og henimod Liknes kirke, hvor den udmunder i hoveddalføret. Paa flere steder paa dalens østside er der steilt. I d9I1 n1idtre, bredere del er fjeldsiderne svagere skraanende. Strækningen øst og syd for østre Kvinesdal Og Fedefjord er ogsaa en del af Ke:inesh(Zia. Landet stiger temmelig steilt op fra dalen og sjøen, men ikke til nogen stor høide. DPP er i høiderne mange større og mindre vande.