Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/563

Denne siden er ikke korrekturlest


552 1.1sTER OG MAN1)A1.s Anna HerredSstyrelsen ha-r ans1aaet værdien af l maal jord til 15O—2O0 kr. og omkostningerne ved rydni11gen -af samme til 40—8O kr. — I dalførerne er hjemmel1avnene ikke tilstrække1ige, men nok paa heier-ne. Gode fjeldbeiter eller fjeldslaatter er her ikke og heller ikke sætre eller drifteheier. Kreaturho„ld samt fjærkræ i Liknes herredi 1900: Heste ........... 191 Storfæ. . . . 2 02ö Faar . . . 2 325 Gjeter. . . 192 Svin . . . 61 Høns . . . . 1 885

Ender .... . . 2

Kvæget er mest blanding af den gamle norske race, ayrsl1ire- racen, telemarksracen og det saakaldte lyngdalskvæg. Man fore- trækker nu lyngdalskvæg. En almindelig feil ved kvægavlen i Kvinesdal er, at der fod1—es for kleint om vinteren, samtidig med at sommerbeiterne tildels ogsaa er meget tarvelige Da det endnu kun hører til sjeldenhederne, at koen faar tilskud om sommeren enten af grøn- foder eller kraftfoder, er fod1—ingen for mange af besætningerne i Kvinesdal tarvelig aaret ru11dt. Denne snaufodring har da ogsaa sat sit præg paa dalens kvæg, det er nemlig blevet smaat og kantet: men de er dog ikke saa daarlige til at melke. Der sælges nogle husdyr. Salg af heste har tiltaget; der kjøbes mange føl. der igjen sælges i 2 a Ei aars alderen. i Der sælges nu lidt mere l1ornkvæg. Faareholdet er aftaget, men der sælges en del faar. Svineh0ldet er ti1taget noget. Der sælges noget kjød og flesk. Melkeproduktionen er tiltaget, men Salg af melk er uden betydning Der sælges noget Smør og uld, men lidet ost. I Liknes er der ingen 1neierier eller ysterier. Sko g. Fjeldene i Liknes er i regelen skogløse; der er lidt furuskog langs dalene og vandene øverst i herredet og løvskog i den sydligste del. Men der er i det hele lidet og spredt skog, og den er uskaansomt behandlet