Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/566

Denne siden er ikke korrekturlest


1.u(NEs HBHnE1). 555 Forøvrigt findes bebygningen spredt i de smaa dalfører samt omkring paa heierne. Sætre findes ikke. Liknes herreds matrikulskyld er 617.14 mark. Liknes herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 129 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 4.78 mark. . Ved udgangen af 1890 var det daværende Kvinesdal her- reds gaardsnummere delt i l 22l særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samlet i 706 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.22 mark. Af disse 706 brug var i Liknes sogn, det nuværende Liknes herred, 514 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matri- kulskyld var l.20 mark, og i Fede sogn, det nuværende Fede herred, var de andre 192 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.28 mark. l5 brug af skyld 2.07 n1ark var særskilt skyldsatte lakse- fiskepladse. Ved udgangen af 1895 var antallet af særskilt skyldsatte brug i Kvinesdal herred 1225. Ved udgangen af 190() var Liknes herreds 129 gaards- nummere delt i 1000 særskilt skyldsatte brug med en gjennem- snitsskyld af 0.62 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Kvinesdal thinglag: i 189l-95 1 896 kr., i 1893—97 17OO kr., i l895—99 1556 kr. A Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug i l891 havde i Liknes sogn, det nuværende Liknes herred: 99 brug en matrikulskyld indtil 0.50 mark, l55 brug en matrikulskyld fra 0.51 til 1 mark, 237 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 18 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, 4 brug en matrikulskyld fra 5.01 til 1O mark og 1 brug en ma- trikulskyld over 10 mark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 189l. De større eiendomme i herredet er: Kvinesdal pr(estegaar(l, EUestrøm, skrives almindelig El1;()strøm har, efter at være reduceret i henhold til lov af l9de juni l882 en skyld af 15.69 mark (tidligere 20.8(3 mark) og følgende arealer- D ) Dyrket indmark ..... 6.359 ha. Udyrket indmark . . 34.397 »