Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/567

Denne siden er ikke korrekturlest


556 1.1sTER OG MANnA1.s A1uT. Tun og have . . . 0.377 ha. Udmark og skog . . 28.141 » 69.244 ha. 3 husmandspladse .... 3.258 » Tilsammen 72.502 ha. Skogen, som kun indeholder løvtræer, afgiver tilstrækkelig til gaardens behov af brænde og gjærdefang, men ikke hus- tømmer. Hovedbruget, som ikke er nævneværdig reduceret, havde efter sognepræstens skematiske forklaring af 1891 følgende be- sætning: 2 heste 8 kjør og 10 faar, samt gjennemsnitlig avling: 28 hl. havre, 5.5 hl. byg og 95 hl. poteter. Til gaarden hører et lakseflske i Kvina, som er bortforpagtet med en aarlig afgift til sognepræsten af 14OO kr. Gaardens matrikulskyld var i l891 l6.31— mark. Udsæd i 1890 var-: 2 hl. byg, 5 hl. havre, 18 hl. poteter. 0.09 ar anvendtes til gulerødder, 0.06 ar til kaalrabi, 0.()3 ar til næper og O.18 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l89l havdes her l 4—hjnlet arbeidsvogn og 1 2—hjulet arbei(lskjærre. Til gaarden hørte 3 husmandspladse. Opgaver er der kun for de 2 med tilsammen husdyrhold af 2 kjør, 3 faar, 6 høns og udsæd af 0.12 hl. byg. 1.2O hl. havre, 7 hl. poteter. Moi, ned-re, udtales i en stavelse og skrives ogsaa Moy eller Møi, bestaar af 2 særskilt skyldsatte parceller af Nedre Moi og 2 af Øvre 2lIoi, tilsammen af skyld 3.08 mark. Husdyrhold i 189l var: 2 heste, 8 storfæ, 16 faar, l svin, 1 høne. Udsæd i 1890 var: O.54 hl. byg, 5 hl. havre, 12 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Teigen, ytre (l.79) med 3 parceller af c](’Y’(J(tl, af samlet skyld 4.27 mark. Gaardan Teigen kaldes Klei“:;an. Husdyrho1d i 1891 var: l hest, 8 storfæ, 11 faar, 4 høns. Udsæd i 189O var: 0.70 hl. byg, 8.70 hl. havre, 14.50 hl. poteter. Eigeland, øm“e, 2 parceller af samlet skyld 3.09 mark. Hus- dyrhold i l89l var: 4 storfæ og 9 faar. Udsæd i l.890 var: 0.7O hl. byg, 4 hl. havre, 7 hl. poteter. 1ste januar l891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Raustad, indre, 2 parceller (2.21) med 2 parceller (1.00) af .RGtt-SIH(V i Fede, af samlet skyld 3.21 mark. Husdy1—hold i l891 var: l hest, 5 storfæ, 9 faar, 4 høns. Udsædi l890 var: O.35 hl. byg, —l hl. hav1—e, 8 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjn- lede arbeidskjærrer. ()ie, ytr(—, af skyld 7.9O mark. Husdyrholdi 1891 var: 2