Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/570

Denne siden er ikke korrekturlest


1.u(N1::S HEHHEo. 559 Gasse Thorkelssøn skrev 1543 fra «sin Gaard Rafos» til kongen et brev, hvori han bad om at beholde sønnens forlenings- brev «til en Husvalelse, paa det Ingen udi Fremtiden skulde til- sige min Slægt, at min Søn dette Len jo haver havt af en Konge og Herre». Peder Claussøn for-tæller, at «da Almuen i disse tre Len op- satte sig mod Øvrigheden og vilde have slaget Fogderne ihjel og sammesteds forholdt Kongen sin Rettighed udi nogle Aar, blev Stig Bagge dem for stærk og lod mange gribe og rette af samme oprøriske». Naar nogen opfører sig overmodigt, siger man i Kvinesdal, efter L. Daae: «Du e’ vel inkje Sti Bagge?» Paa heien ved Rafoss skal han have nedgravet en kjedel fuld af penge «just der, hvor solen kommer paa og skinner 1ængst» o. s. v. Kloster eller Kløstar var for plads under det paa den anden side liggende Ytre Eigeland. En beretning oin, at her skulde have ligget et kloster i middelalderen, er urigtig. Paa den hele kyststrækning fra Utstein ved Stavanger til Gimsø ved Skien har aldrig eksisteret noget kloster. At gaarden skulde have været et hospitium med munke er neppe troligt. Thi de saakaldte saalestuer eller saalehuse laa ikke under klostergeist- ligheden, men under det sædvanlige præsteskab, og Peder Claussøn siger: «Paa Agdesiden haver været aldeles ingen Kloster.» Gamle gaardnavne i Liknes herred er: p 44. Stalleland *Stallalan(l. 52. Førland *Fyrilan(l . 5 5 . Aagedal *Akradalr. 5 7. Gauksdal * Gauksdalr. 5 9 . Hitra *Hitr. 6 5. Haddeland *Hallalan-d. 7 4. Nekland *Nǫkkvaland. 7 6 . GaaSeland *Gásalan(l. 7 9. Østestøl *Øysteinsstǫð:1ll (? *Ej“stistǫðull ( . 82 . Steintland *Steinsland. 84. Haugland *Haugland. 88. J erstad *J axpsstaði r ( ? 9 2. Espeland *Espi land . 94. Moi *Möi (dativ). l O0. Eikilan(I. 1 03. (skr. Røylan(l 1 29 2, ɔ: Røy1—land:?). 1 04. arsfraumr. 107. *llIöslan(l. 108. Braudeland *Brau-farlaml. 1l2. Raustad *Rauðsstaðir.