Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/572

Denne siden er ikke korrekturlest


. I.IKNES HHuBP:1). 561 navneform er HC’tr, eller i flertalsform I—[:’tr(u-. Gaardnavnet i Kvinesdal er vel snarest at forklare saaledes, at gaarden er op- kaldt efter øen ved Flekkefjord. Dog er der spor til, at Him- har været brugt ogsaa som elvenavn, Hitteraaen ved Røros. Kloster, navnet kan forklares af, at eiendommen engang har været klostergods, men kunde ogsaa have sin grund i, at man har fundet stedet afsides beliggende, eller at det engang har havt et ensomt levende, uselskabeligt menneske til beboer. Aaselaml kan komme af kvindenavnet Aas“a og har isaafald hedt xísuland, men det kan ogsaa have været “Zfsaland, af (iss, en aas; gaarden kaldes nu Baastøl. .Vekland, maaske af mandsnavnet Nøkkvi. Senlaml, af kvindenavnet Signy eller af mandsnavnet Sindri (Sign;:,(jarland eller Sindralan(l), eller af det ikke sjeldne elvenavn 1Senda (Sandelven), i gammel form Semlr1l(md. Tífl(lI2d maa tidligere have lydt Ti.s-land, kan være Teitsland, af mandsnavnet Teit . V(?)’—9l(llld kunde forklares af forskjellige mandsnavne, som Vegeir og Vidrik, men ogsaa af dvergr (dverg), brugt som tilnavn til en mand (altsaa oprindelig Dom-gslandj. Eigeland, E9peland, Førland, Eikil(md, E—9pilan(l og Hm-ilan(I. Forleddene i de sidste navne er (*iki, espi, jyri, afledede af træ- navnene eik, asp og .fura, og betegnende et med vedkommende træsort bevokset sted. Haugland og Roiseland er dannede af haug og røis, natur- lige hauge og roser eller kunstige, af mennesker oplagte (gamle grave). . Løland kan vel have hedt Løðulan(I, af laða, en lade, og har først været en udslaat med en lade paa. Stakkelan(l, rimeligvis af stak i betydning «kornstak», «hø- stak» o. s. v. Hallelan(l (her udtalt og mest ogsaa skrevet Had(leland) be- tegner den som liggende i en helding (af hallr, skraanende); nogle af de gaarde, som bærer det sidste navn, kunde godt komme af et af de to mandsnavne Halli og I—[allaðr. V atland (Vasland) hentyder til gaardens beliggenhed ved et van(l. Lieland maa, hvis det er rigt-igt, at navnet udtales i tre stat-elser, have hedt Lz’ðaland (sammensat med flert-alsformen af Ii(), li). Braudeland maa komme af braut, deri egnene udtale nu maa lyde braud, i betydningen brink, bakke Stalleland eller Stad(lelan(l (som det nu udtales), af ordet stalli den paa enkelte steder endnu kjendte betydning: en ovenpaa flad høide V(—ggelan(l, oprindelig Veggjarl(md, og har sit navn efter be- liggenhed nær en fjeldvæg. 3fi — Lister og Mandals amt 1I.