Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/573

Denne siden er ikke korrekturlest


562 LlSTER OG MANDALS AMT. . Vaaskel(m(l, hvis oprindelse man ikke let skulde have gjættet, nævnes i et brev fra 1292 og skrives der l1’alskar(laland: navnets første led er et flertalsord Valskørð, som betyder falkeskarene (skar, hvori fa“lke holder til). Hompland har vistnok Holm.s-land som oprindelig form, og holm maa her vel forstaaes som «en plet, som adskiller sig fra den omliggende jord, saasom en jordplet paa en klippe, en græs- plet i en ager, et stykke uslaaet eng og deslige. Kan ogsaa komme af mandsnavnet Holmr eller af elvenavnet I—[olmP. .ROidZa]l(Z skrives i 1292 Ræylan(J, men den nuværende ud- taleform Røi((d(m kan ikke fremkomme deraf. Udtale11 vilde passe godt til en oprindelig form Reyrlan(l, af reyrr, rør. Ti-æl(md findes ogsaa i Lyngdal og i Lindaas nordenfor Bergen, og den sidste gaard omtales i middelalderen og skrives þr(Pla- l(m(l, af þr(ell, en træl. Det samme er vel tilfældet med navnet Trælskaar. Gaardene kunde have faaet sit navn af, at de i sin tid havde været underbrug, som dreves af trælle, eller at de er opryddede af trælle. . Linland, der forekommer baade i Fede sogn og i Kvinesdal hovedsogn, udtales ialfald tildels .L6’iRZ(lR(Z, og navnets første led kan ikke godt være andet end l1‘n, lin. Det slutter sig saaledes til de ret mange gaardnavne, som vidner om lindyrkning her i landet allerede i en meget gammel tid (Linakr, L:’)iekra, Lin- ger()ii, Lintö. L:’nUøm). ‘S’vinlan(I har udentvil oprindelig lydt ST)Z)l(lZ(lft(Z, og kan have faaet navn f. eks. af, at her har været holdt Svin paa en tid, da dette endnu var mindre sædvanligt i bygden J[otland, den oprindelige form Mosland, kunde være mös, geni- tiv af mör, mo, men det kan ogsaa tænkes, at gaarden har faaet sit navn, fordi den har været underbrug til gaarden .lIoi. Aarlien, sammensat med (ir genitiv af á, en aa. Dyrli og Dyrsføl (nu efter udtalen ofte skrevet ])yrstadÎ) kan forklares baade af (Iýr, dyr, og af det især før meget brugte mandsnavn ])yre. Moi, der udtales som tvelyd, i én stavelse, er dativ-form i ental, nedi af mor, mo. Aase og Hamre er ogsaa dativ-former. Rajoss, gammel form Raðarjoss. Første led er genitiven af rǫð. rad, række, eller grusvold. Ba er saaledes paa Østlandet det almindelige navn paa de i istiden dannede grusbanker, som strækker sig langs begge sider af Kristianiafjorden i nogen afstand fra sjoen. Maaske har fossen faaet navn af Raöa);foss, fordi her er flere fossefald i rad. Rmll(Wn(l, gammel form Ruðlen(Ii, betyder opryddet jord. I Solb(1rm maa sidste led være barm, rand, kant. Formen