Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/575

Denne siden er ikke korrekturlest


å64 l.ISTER OG MANDALS AMT. elvena‘vne. Første led øi kan tænkes at komme (leraf, at gaarden engang har ligget under Øie som underbrug. Baskaar kommer sandsynligvis af bar()“, kant eller rand. Gaaseland er maaske dannet af mandsnavnet G(isi, men kan ogsaa komme af fuglenavnet gá9. ‘Steintland, i ældre form Sfeinsland, kommer enten af mands- navnet Steime eller a-f et andet med Stein som første led sammen- sat personnavn, maaske ogsaa af appellativet stein, sten. O1(lfund i Liknes: Stenalder . . . O Bron(—ealder. . . . O .?Eldre jernalder . . lå Yngre jernalder . .... 3 Tilsammen 18 I 189O foretog antikvar N. Nicolaysen udgravninger af endel hauge paa gaardene ()ie og Slimestad. Det viste sig dog desværre, at de fleste allerede før var plyndrede. Paa begge gaarde fandtes imidlertid flere hauge med godt gravgods fra ældre jernalder. Samme aar gjordes ogsaa paa gaarden Aamot et fund fra samme tid. Fra Øvre Øie findes et fund iBerge11s museum, hvilket blev gjort i begyndelsen af forrige aarhundrede og er ligeledes fra ældre jernalder. Det vigtigste af yngre jernalders fund er fra Jersta(l og bestaar af en guldfingerring, sværd, spyd m. m. Paa Øiegaardene skal der være flere gravhauge. Paa O1ksamls- odden blev før 183(i i en haug truffet et af flade stene indrettet rum med brændt jord og 2 dupper af klæbersten. Paa Øvre Øie var i 1888 en rund haug, kaldet Thinghaug(—n, hvorpaa der før stod en opreist sten i midten og rundt om l2 andre lignende stene. Paa samme gaard blev før l833 udgravet en jordhaug, hvori var et kammer med 7 urner af ler, 3 træfade, et Stykke uldent tøi, 2 skaa1dannede Spænder af messing. Paa Likm?s fandtes faa aar før l795 i gravhaug 2 smaa kobberkjedler med brændte ben og aske. Paa Røines(lal blev omtrent samtidig aabnet en haug med 2 kammere af stenheller, hvori fandtes et stort menneskehoved, hvor- paa benet ovenfor tænderne havde været overhugget, men igjen- groet, og ved siden deraf stod et jernbillede, en halv alen langt, og et mindre af messing, heftet paa dets bryst. Paa ():“(—gaar(l(me og opefter lyngmoerne har tidligere været en mængde gravhauge, der nu er næsten alle udgravede. Tæt ved veien et stykke bort under heien staar en gjenreist baut;asten,