Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/579

Denne siden er ikke korrekturlest


Ö68 l.ISTER OG MANI)AI.S AMT. 2. Paa Vestsiden af vandskjellet fra passet «Sc:(1iye):» (høide- punktet paa Kvinesheien, 332 m. o. h.) i to lange sving om Tro(l(1len og Eigeland ned til Liknes bro. Veilængde 8 km. Veibredde 3.75 m. med indskrænkninger til 2.5 m. paa de kostbareste steder. Maximumsstigning resp. 1:2O og 1: 15. Liknes bro, med et fagværksspænd af jern paa 45 m. længde og 2.(3 m. kjørebredde, har lige siden sit anlæg i l887 været- vedligeholdt af amtet som hovedveisbro. Den samlede længde af Liknes herreds hovedveie er saa- ledes 12.2 km. Andre rodelagte kjøreveie. Med offentlige bygde- veie er LikneS herred daarlig udstyret, idet kun følgende fore- komn1er: 1. Fortsættelse af bygdevei nr. l i F ede fra herredsgrændsen ved Rausta(l østover til høiden ovenfor Øie-, ned den bratte Øie- klev og videre i nordlig retning over de flade sandslet-ter vesten- for Kvina til L—iknes bro (kfr. hovedveie). Herfra fortsættes nord- over langs østre side af Kvina, med træbro over Lilleelven ved Aamot, til Fjotland grændse ved ‘NY(I]“‘I.’(’S“t(I(l (kfr. bygdevei nr. l i sidstnævnte herred). Mellem Raust1ad og Øieklev, hvor veien er anlagt med stats- bi(lrag i 1893, er bredden 3.2 m. og største stigning 1:12; ned Øieklev er gammel vei med bredde 3.8 m. og fald indtil I:4. Fra Øie til Aamot er flad vei, herfra til Breimoen smaabakker indtil l:6, herfra til Fjotland grændse atter bedre vei, delvis oparbeidet med statsbidrag i 1870, med største stigning l:l2 og bre(lde 2.5 og 3.2 m. Veilængden fra Fede grændse til Liknes kirke er ca. 8.5 km., herfra til Fjotland grændse l6.1 kn1., tilsammen 24.6 km. 2. En kort sidelinje fra foregaaende vei ned til dampskibs- bryggen ved ()ie; flad vei med 3.2 m. bredde, hvilken i forbindelse med den tilstødende Strækning nordover til Liknes kirke danner herredets mest befærdede veistrækning. Længde l.1 km. 3. Fra bygdevei nr. l ved Liknes kirke sidelinje i nordøstlig retning langs østre side af Lilleelven til H1mdsbif, hvor den med træbro føres over paa Vestsiden og fortsætter til Fjotland grændse ved GaldaL91:atn (kfr. bygdevei nr. 2 i sidstnævnte herred). Veien har fra Liknes til forbi Eigeland stigninger in(lti] l:6, herfra som regel nogenlunde gode stigningsforhol(l; enkelte med stat-sbidrag i 187O omlagte par(—eller har maximumsstigning 1:l2. Veibredde 2.5 og 3.2 m., længde ca. 18 km. 4. Fra bygdevei nr. 1 ved Røinesfa(l, ca. 9 km. nordenfor I.iknes kirke, fører en kort sidevei hen til Kc:ina, over hvilken der i 1893 med statsbidrag er anlagt en jernbro med 3l m. spænd og 2.6 m. kjørebredde istedetfor en ældre træbro, der