Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/58

Denne siden er ikke korrekturlest


KR1S’l’IANSANl) BY. 49 IJl(l ......... (i5 58O kg. Lin, hamp. . . 26 990 )“1 Stenkul .... . 342192 hl. Rebslagerarbeide . . . 75 990 kg. Hertil kommer manufakturvarer, skind og huder, talg, olje, tjære, farvestoffe, bark, Cement, meta-ller. — I 1875 var der følgende regelmæssige (lampskibsruter paa udlandet med l(ristiansand som anløbsste(l: Dansk skib paa Stettin, Kjøbenhavn-—-vestlige Norge. 2 norske skibe i Hambur- gerrnten, det ene østover, det andet nordover. Hull og London -Kristiania med engelske skibe. Nu anløbes Kristiansand foruden af disse r11teskibe, til- lige af svenske skibe i rute Stettin, Sverige og vestlige Norge Norske skibe i rute Bremen-—Kristiania, Rotterdam-Kristiania, Antwerpen-Kristiania, Spanien-—-Norge, Grangemouth-Kristiania, 3 skibe paa Hamburg istedetfor før 2. Engelske skibe i rute Liverpool-Manchester-Kristiania og danske skibe i rute New York-—Kristiania-Kjøbenhavn Altsaa O nye ruter foruden Fre- drikshavnsskibene. — Byens havn og de omliggende udhavne fryser kun i meget haarde vintre og sædvanlig kun for kortere tid, saa handel og skibsfart i almindelighed ikke er afbrudt af is. Opgaver over antal seilfartøier og dampskibe i Kristiansand er anført tidligere (bind I, pag. 369). Byen har en forholdsvis talrig handelsstand. Ved udgangen af l895 havde byen 275 handelsberettigede personer, hvoraf l9 enker, der handlede paa mandens borgerskab, og 4O handels- berettigede kvinder. Ved siden af sit handelsborgerskab havde derhos 34 personer tillige haandværksborgerskab. De tilsvarende tal ved udgangnn af l89O var 226, 1O, 22 og 27. Børsens fond, der ved udgangen af 189O androg til kr. 73 72().Ö2, var 3lte december 1895 steget til 97373 kr. Antallet af mod- lemmer var ved udgangen af l89O 246, ved udgangen af l895 278. Børsens indtægter udgjør ca. l00OO kr. og udgifter ca. 5000 kr. Fm-slag om tfI’íh(lU)l. Allerede amtmand Peter Holm har i aaret 1794 været inde paa tanken om en frihavn i Kristiansand. I aaret l8l5 kom der forslag i denne retning for Storthinget. H Efter Storthingets anmo(lning nedsattes i 1817 en kongelig kommission til udarbeidelse af lovforslag for en frihavn i Kristian- 4 —W Lister og Mandals amt I1.