Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/580

Denne siden er ikke korrekturlest


FEDE HEHHEn. 569 aaret i forveien bortreves ved flom. Paa Vestsiden støder kun private veie til broen. Veilængde ca. O.:3 km. Den samlede længde af Liknes herreds bygdeveie bliver saa- ledes ca. 44 km. Andre kjørbare veie. I mangel af rodelagte veie uden- for daleveiene er der i Liknes herred oparbeidet en del private gaardveie, saaledes fra Røinestadbroen (bygdevei nr. 4) i ca. 5 km.s længde nordover til Røisel(m(l m. v.; fra Hun(lsbit ved bygdevei nr. 3 er endog i den senere tid paabegyndt, men endnu ikke fuldført, et privat veianlæg lige over til Hægebostad. Som regel er dog gaardveiene baade daarlig oparbeidede og af liden almen betydning Rideveie (fodstier). Mellem Kvinesdal og Hægebostad herred fører: 1. Vei fra gaardene ved G(lZd(lZ—S’t‘’(lffll til Haarberg og Hobbaas- land i I—Iægebostad ved Lygne. Nær grændsen mod sidstnævnte herred fører fra (le1me en vei nordover til Had(Iel(m(l og derfra mod vest til V(1ggel(m(l i Fjotla’nd. 2. Vei fra Haugl(m(l til Faal(md i Hægebostad, der om Hervatn staar i forbindelse med vei nr. l. — 3. Vei fra .lIoi til Faal(m(l og Eigel(md i Hægebostad. 4. Vei —fra Moi til Snartemo i Hægebostad. Mellem Kvinesdal og Lyngdal herred fører: l. Vei fra Faret over .—layedal til gaardene paa K(—aa-S“dalen.S— vestside i Lyngdal. 2. Vei fra Fan-et gjennem MøSkedal til Aa kirk(1. Liknes herred var i l899 delt i 15 sko1ekre(lse med 50O undervisningsl)erettige(le børn, 7 lærere, 2 lærerin(ler. l fede heri-ed. þv(’(ZB herred (64.54 km.2, i 1891 109O indbyggere, i 19OO 1006 indbyggere) udgjør Fed(1 sogn af Kvinesdal præ-ste(ýeld. Det er en del af ]1,L?iIl(’—G“(l(ll lmsman(l.sdistrikt og lhi1aglag. Fede Sogns gamle navn var Fem sókn. Fede er tidligst nævnt i et brev fra 1362 som Fett(1, hvad der sikkert er feilskrift for Fefa, da navnet nu udtales Fe(la med enkelt d. Navnet tilhører antagelig fra først af den elv, Som her