Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/583

Denne siden er ikke korrekturlest


572 1.1sTEB OG MANI)ALS Am“. Den dyrkede mark ligger fornem1ig i Fededalen og ellers flekker hist og her paa heierne. Ved Fedefjorden er der paa nordsiden kun et par gaarde, da kysten er steil, og paa fjordens sydsi(1e er der ingen gaarde, men oppe i hoiderne ikke saa faa. Arealet er saaledes udnyttet: Ager .......... 0).9 km.=’ Eng . . . I.9:) Ager og eng ....... .... 2 .8 k1n.* Skog .......... . 15.0 » L’dmark, snaufjeld, indsjøer, myr. . . 4li.7 W A 64.5 km.* U(lsæd og avl pr. maal samt foldighed: I7(1sa§(1 pr. mnal. Av1 pr. uma1. F0ldig1I(’(1. Byg . . . 60 liter 4.0 hl. 6 Havre . . . llO 4.4 4 Poteter ....... 56O 39.2 7 Udsæd af græsfro pr. maal er i l9OO angivet til 2.5 kg. og avl pr. maal til 50O kg. hø. Den østre og sydostre del af herredet er tildels udsat for frost paa kornet. I senere aar er noget nyland opryddet. Antallet af slaa— og meiemaskiner var 1 i 1900. Herredsstyrelsen har anslaaet vær(lien af l maal jord til 15O—2OO kr. og omkostningerne ved l’y(1l“ll11g911 af samme til 4O—-80 kr. Større udyrkede strækninger særskilt egnede til (ÌJ’1’k1ll1lg er der ikke, naar undtages, at der paa gaarden JIelaml er adskillig (lyrkbar myr. Tang bruges for en mindre del til gjødsel. Hjemmehavnene er saa nogenlunde tilstrækkelige Der er tildels gode fjeldbeiter i den sydostlige del af herredet, men af fjeldslaatter er der faa i herredet. Kreaturl1oldsamt fjærkræ i Fede herre(li1904t: HeSte ........... 333 St0I“fæ . . Z“15I Faar . . 7 hi Gjeter . . 1 l