Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/59

Denne siden er ikke korrekturlest50 I.ISTER OG MANDALS AMT. sand, og saadant forslag blev ogsaa udarbeidet, men dette blev ikke optaget til behandling. En i 1895 nedsat komite, afgav i 1896 indstilling med over- slag over omkostningerne ved en frihavns anlæg i Kristiansa-ud efter to alternativer. Frihavnen skulde efter et forslag lægges i den vestre havn fra det sted, hvor toldboden ligger mod syd til 0dderøen. Dette bliver byterritoriet mellem Vestre Strandgade og havnen samt Gravene og en del af 0dderøen, Lagmandsholmen og Grav- skjærene. Efter det andet forslag skulde anlægget af frihavnen være ved byens østre havn; til dækkelse mod sjøsiden kræves her en molo fra Skjælgrunden ved eIveudløbet i sydlig retning mod fjorddybet til grunden paa 0derøens østside. 0mkostningerne ved første forslag er beregnet til 6 millioner kroner, ved andet til 6.5 millioner kroner. Haande(erk og industri. Antallet af personer imed haand- værksborgerskab, der ved udgangen af l890 udgjorde 324, var ved udgangen af 189ð steget til 4I7. Heraf var 53 enker og 34 personer, som tillige havde handelsret. Denne betydelige stigning hidrører fra de efter branden i l892 til byen flyttede fremmede haandværkere — væsentlig murere, tømrere og snedkere —, som tog borgerskab En hel del af disse havde i 1895 igjen forladt byen uden at have opsagt sine borgerskab hertil. Byens haandværkerforening har aarlig afholdt et haandværks- og industrilotteri. Der er stifteten mesterforening for at fremme haandværk og industri. For oprettelse af aldershjem for ældre t-rængende haand- værkere er af kommunen i 1893 skjænket en tomti Kongens gade-s østligste kvartal. Bygningen er nu færdig. Haandværket antages i det hele at kunne siges at holde skridt med udviklingen paa dette omraade. Den stærke konkur- rence paa grund af den tiltagende fabrikmæssige tilvirkning af forskjellige haandværksprodukter har virket hemmende paa haand- værket. Særlig ugunstigt har det været for skomagere, skræddere og snedkere, og der høres stadig klage fra disse over den stærke tilgang af fabrikarbeide. I Kristiansand var i l899 32 fabriker med en arbeidsstyrke paa 7l8 mand og et samlet antal arbei(lsdage af 149138. Motorernes antal var 25 og deres hestekræfter 308.