Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/590

Denne siden er ikke korrekturlest


HlTTERØ HE1mr:n. 579 l. Fra den vestlandske hovedvei ved Fede bro, lidt norden- for kirken, fører i nordøstlig retning om R(:fIstie-n og Frøitland og derfra i sydøstlig retning en gjennemgangsvei til Liknes grændse ved Raustad, hvorfra fortsættes til Liknes kirke (kfr. bygdevei nr. l i sidstnævnte herred). Veien, der for tiden danner den eneste kjorevei til Liknes og Fjotland, er i 1893 omlagt med statsbi- drag som grusvei med 8.2 m. bredde og jevn Opstigning fra Fede l: l2; længden udgjør ca. 4.4 km. 2. Fra foregaaende vei ved Frøitlan(l fører i nordlig retning en afstikker til Gyland grændse ved Krosli, hvorfra fortsættes til Kumlevo1dsVatn (Steinsvig— eller Strubeveien, kfr. bygdevei nr. 2 i sidstnævnte herred). Veien, der er anlagt med statsbi- drag samtidig med foregaaende vei og har tilsvarende bredde og stigningsforhold, følger østre side af Fedeelven indtil gaarden Lone. hvor den paa træbro føres over paa vestsiden. Længden er ca. 4 km. Den samlede Iængde af Fede herreds bygdeveie bliver Saa- ledes ca. 8.4 km. Andre kjørbare veie. Af kjørbare gaardveie findes i Fede ingen af betydning. Fra Fede bro fører en ældgammel postvei om Birkeland nordover til Mel(mdsgaardene og videre til Gyland grændse, hvilken tidligere til nød har kunnet kjøres, men nu kun benyttes som gangsti og vintervei. Skjønt herredets udstrækning ikke er stor, er dog adkomsten til enkelte gaarde, særlig til dem, som ligger paa de høie skrænter langs Fedefjorden i nogen afstand fra hovedveien, meget besværlig. Fede herred var i 1899 delt i 6 skolekredse med 154 undervisningsberettigede børn, 3 lærere, 1 lær-erin(le. l-litterø heri-ed. Hitterø herred (89.7O km.2, i l891 2075 indbyggere, i 19O0 2049 indbyggere) udgjør Hitterø sogn af Flekke-jord pr(estegjel(l. Det er en del af Nes og Hitterø Z8Il.S’m(t)l(ZSdl-S“Z)’ikt og en del af Flekkej-jord thinglag. Hitterøs gamle navn var Hitr, He‘trar. Hitterø herred ligger paa østsiden af Siras nederste løb. Hitterø herred bestaar, foruden af fastland, af den betydelige ø Hitterø, samt endel mindre øer og holmer.