Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/594

Denne siden er ikke korrekturlest


HITTEHø H1—:Rm-:n. 583 HummergabPt, Immer-holmsrende)z, Kvisrm(l, (’dholdssemd, lige og rent, K(1aløs2md. Kirkehac-ri ligger paa Hitterøens vestside i bugten nordøst for kirken, med 28 m. vand og god holdebund. Ligesaa kan ankres i bugten syd for kirken samt i Sff6’íl(’b7lgZ(’]I øst for Steile- pynten paa l9 m. vand. Indseilingen til disse ankerpladse fore- gaar gjennem Havsuml mellem Dragø og Præstø. I Gl’ø]2]l(’l“?íg paa Dragøens østside er en liden havn med 15 m. vand. Vest for Hitteroen er i Hitterø herred følgende ankerpladse: Berej)ord med god ankerbun(l —og 15—26 m. vand, med trang indSeiling. Tel(—bugt er kun tilgjængelig for baade. I .—lam Sir(1 er god havn, men indseilingen er temmelig van- skelig paa grund af den stærke udgaaende strøm, og den kan kun benyttes af fartøier med indtil 10 fods dybtgaaende. Fra Sauden og ind til .lIidbø er 15—16 m. vand med god lerbund overalt. Paa Hitterøen er un(lerlaget for jordsmonnet et lag rød aur, hvor jorden er dyb, forekommer blaa ler samt noget myrjord. Paa Hitterøheien eller fastlandet er jordsmonnet stenet, eller hvor jorden er dyb, er der ler og hvid sand. Hitterø har god jord i forsænkningerne, og der er paa sine steder meget vakkert med dyrket land og løvskog gjemt bort i forsænkninger og ved indgaaende viker. Arealet er saaledes udnyttet: Ager .......... l.2 k1n.=’ Eng . . 2.4 » Ager og eng ....... .... 3 .(5 km.* Sl(0g ........... . . I0.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr . . 76.4 » 90.0 km.2 Udsæd og an-l pr. maal Samt foldighed: I’dsæd pr. maal Avl pr. n1aal. Fol(lighe(1. Byg . . 60 liter. 4.00 h1. 6.66 HaV1’9 . . » 4.ÖO » 4.å‘) Poteter. . .2OO » l0.00 » 5