Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/599

Denne siden er ikke korrekturlest


588 1.1s-ri-:H OG x1.xx1).x1.S A)IT. i 578 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.30 mark. Af disse 578 brug var i Hitterø sogn —— det nuværende Hitterø herred — 28O brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.21 mark, og i Nes sogn — det nu- værende Nes herred — var de andre 298 brug, bvis gjennem- snitlige størrelse efter deres matrikulskyld var mark. 7 brug af skyld 1.(38 mark var særskilt skyldsatte ubeboede engstykker, der benyttes af byboere. Ved udgangen af 1895 var Hitterø berreds 60 gaards- nummere delt i 383 særskilt skyldsatte brug og ved udgangen af 19OO i 430 særskilt skyldsatte brug med en gjennemsnitsskyld af 0.:—to mark. Gjennemsuitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Flekkefjord tbinglag, som omfatter Hitterø og Nes herreder: i 1891—-95 1578 kr., i 1893—-97 1623 kr., i 1895—99 l749 kr. Efter den officielle statistiske inddeliugWaf de selvstændig be- l)oede brug i 1891 havde i Hitterø sogn — det nuværende Hitterø berred: 58 brug en matrikulsi(yld indtil 0.ÖO n1ark, iiii brug en matrikulskyld fra O.5l til 1 1nark, 146 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, lO brug en matrikulskyld over 3 skyldmark. Alle opgaver over busdyrhold og udsæd m. 1n. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme er: .4agen(—s, af skyld 3.()1 mark. Husdy1—hold i 1891 var: 4 storfæ, S fa1ar, ti l1øus. Udsæd i 189O var: O.74 bl. byg, 2.50 bl. bavre, 5.5O bl. poteter. 0.0Ö ar anvendtes til kaalrødder. .—I(l(j(’Il(’—S’, af skyld 3.01 mark. Husdyrhold i 1891 var: 4 storfæ, 7 faar, 4 høns. Udsæd i 189O var:— O.:35 bl. byg, l hI— bavre, 5 bl. poteter. 0.5 ar anvendtes til kaalrødder, O.5 ar til gulerødder, 0.5 ar til næper og 1.5 ar til kjekkenhave- vækster. V(l(l(1(’. af skyld 4.02 mark. Husdyrboldi 189I var: 6 storfæ, 12 faar. Udsæd i 189O var: 0.02 bl. bvede, O.343 bl. byg, 0.72 hI— havre, 5 bl. poteter. 0.05 ar anvendtes til kaalrødder og O.1Ö ar til gulerødder. V(1age, 5 parceller, af samlet skyld 4.63 mark. Husdy1—hold i 1891 var: 5 storfæ, 6 faar, 1 bene. Udsæd i 189O var: O.7:l bl. byg, 2 bl. bavre, 8 bl. poteter. .4“l(m(l, (.”(lIl(Z og .“1(LS’I)OZ(Z, Auland skrives almindelig OIlyfZ(lIi(Zǫ opgives med en samlet matrikulskyld af 3.43 mark. HusdyrhOId i l891 var: 1 best, vi storfæ, 9 faar, 1 svin, l3 høns. L’d8æd