Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/60

Denne siden er ikke korrekturlest


KRISTlANSAND BY. 5] Ill(ZltStff(“llC anlæg i Kristi(msan(l. U m e „ Så gå * gad S . eg ɔs §;—;;“— V Y Så ˧ §å§Ì

 W Z î “ Z

1 jc1—11s1ø11cP1 . . . j 1 H 1 I 4 I skotøifabrik .... i 68; — — d —ä, R. Burmann & (’o l blikvarefabrik . . . W 2 Ä 1 2 i I farve-ri med 1notor . 11 ’ l E 8 l l meieri ...... ’ 4 I 1 Ë —I I smørfabrik .... [ 8 W I N B * l vedhuggeri .... a 3; 1 3 2 bogtrykkerier . . . W 32 E 2 3 l 4 slagterier med pølse— Ë j ’ r=cb1—îkcP ...... ’ 12 . 4; s ’ 2 garn-erier og barke— ’Ì l . W møller ...... 13; 1 g l I ølb1—yggeri ..... —lo j 1 j 35 j Carl Kristiansen. l mek. snedkeri . . . 7 l 1O * l stenhuggeri .... W 32 — ‘ Kr.sandS stenhuggeri. 1. 111ø11(11)P11g. . . .; av [:3 å 1vo 1(P.Þ1x1.11(1 111ø11c. I skihsværft .... —l9 — 7 — i F. Reinl1ardt du Co. l skibsværft .... L 21 —— — I maskinværksted . . B:31 2 1 11 j T. Tallaksen. l mekanisk Værksted . Y 163 J 3 [ 40 R Kr.sand mek. va-rksted. 7 tobaksfabriker . . l 53 — “ — L l t0baksfabrik . . 32 I — — — C. Pedersen dt Son. I tobaksfahrik .... 94 2 R ’ O. P. Moe d: Son. O Krislian.9and jbssej’ald og (’Z(’Zx’ff7“í(’ít(3I“—S’L’(Bl’k har anlagt et elek- tricitetsværk i Kristiansand med kraftkilde i Paulen i Ottra, ca. 23 km. fra byen. Her danner Ottra en række stryk og fosSer, hvoraf en faldbøide af l2 m. er udnyttet for elektricitetsværket. Med den nuværende vandføring er der en kraft af ca. l2OO l1estekræfter. Ved den saakaldte Helv(1d(1s;foss er der opført en (lam, ved hvilken der er dannet en kunstig indsjø. Som en kuriositet kan nævnes, at en stor bæverkoloni har slaaet sig ned her. Fra denne sjø gaar indløbet til turbinerne gjennem en tunnel af ca. l00 m. længde. Ved tnnnelens ene ende ligger indtagsbassinet, hvor vandet gjennem korte rørledninger føres til primærstationen. For overføringen anvendes høispændt vekselstrøm. Strømmen fordeles underjordisk til t-ransformatorstati0ner i byens gader, hvor spændingen videre omSætteS til 3 )( 22() voIt, der fordeles ved overjordiske ledninger. Skibsbyggeriet har givet daarligt udbytte for træskibes ved- kommende 8 seilskibe byggedes for regning af indvaanere af