Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/600

Denne siden er ikke korrekturlest


I—IIT’I’EllO HI—:nm:u. 589 i l89O var: O.5 bl. bavre, 2.5 bl. poteter. O.5 ar anvendtes til kaalrødder, O.5 ar til næper og O.5 ar til gulerød(ler. Vesti-P Fi‘Zje og ()stre þYí(U(’, parceller af Fi(Ue, vestre og ø.s-tre af samlet skyld 3.:32 mai-k. Husdyrhold i 1891 var: 5 storfæ 2 faar. Udsæd i l89O var: O.36 bl. byg, 0.18 bl. bavre, 6 bl. poteter. O.1O ar anvendtes til næper og O.1O ar til gulerødder. Festevold, skrives almindelig þV(38Z(3l’L’OZ(Z, af skyld 3.57 mark. Husdyrhold i 189l var: 5 s13orfæ, 12 faar, l Svin, 5 hønS. Udsæd i 189O var: 1.5 bl. bavre, 4 bl. poteter. 0.60 ar an- vendtes til næpe1—, O.40 ar til gulerø(lder og l ar til kaalhoveder. B—ukstad, af skyld mark. Husdyrhold i l891 var: 6 storfæ 1O faar, 2 høns. Udsæd i 189O var: O.67 hl. bygg 2 bl. havn-e 6 m. poteter. .4belnes, af skyld 3.07 mark. Hus(lyrbold i l891 var: 1 hest, 4 storfæ, 7 faar, 2 bøns. Udsæd i 189O var: O.3 bl. byg, 2 bl. hav-re, bl. poteter. 1ste januar 1891 havdes ber 2 2—hjule(le arbeidskjærrer. Ystebø, skrives almindelig ()stbo, af skyld 3.5O mark. Hus- dyrhold i 1891 var: 1O storfæ, 12 faar, 1 Svin, 2 bøns. Udsæ(l i 189O var: O.35 bl. byg, 5 bl. havre, G bl. poteter. 1ste januar 1891 bavdes her 2 2—bjulede arbeidskjærrer. l O ) Y Ga n1le gaardnavne i Hittero herred er: Hitterø sogn, H e‘fr. Mill-ar: I Aagenes * .4kmnes. 2 Va1age =?= V(í-gi (dativ). 5. Ullan(l * UllarlamI. 8. Kraagedal *I1:T’(íklI(Y(lZ)’. 9 Ystbus * YtZfhú.s-. 1O F id j e *Fi(jar. 15 K aade i Kotum. 16 Aamland *.4lmZ(m(I. 1 7 Reistad * ]1Ê(?íð(lT’—S’—S’ff(lð‘í“)’. 2l Urstad I Vr(1.staði r (?). 23 Hæstad *Heðinssfaðir (V.’). 26 Humn1eraas *Hornbo)“a(iss (.’). 28. Langeland *LaIagal(m(l. 32 Abelnes “=—Apald:—(a)ne.s (3) 34 Haugeland *I—Iaugal(m(V. — 36 Haaland *H(ilaml. 41 K leppe *Kl(1ppar. 51 Hogstad I(“ga.sfaðir. 60 Ystebo

  • IV“f.3‘fib(Pr.