Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/602

Denne siden er ikke korrekturlest


lHTTERØ HEnHBn. 591 værdige trængende af Hitterø sogn. Kapitalen er 4000 kr., der udsættes mod reskriptmæssig sikkerhed. Paa lega-tet er meddelt stadfæstelse ved høieste resl. af 3dje marts 189ð. Legatet traadte i virksomhed samme aar. Hovedveie findes ikke i Hitterø herred. Andre rodelagte kjøreveie. Terrænet er i Hitterø her- red saavel paa fastlandet som paa øerne stærkt kuperet og lidet egnet for veibygning, hvilket i forbindelse med gaardsbrugenes ringe størrelse og de smaa forhold i det hele taget har været til hinder for udvikling af noget betydeligere veinet. De bygdeveie, som findes, er følgende: l. Fortsættelse af bygdevei nr. 5 i Nes herred fra I‘)“eldsaa syd- over langs vestre side af Flekkefjorden til strandstedet .—lbelnes, der blandt andet anløbes af en lokal dampskibsrute Flekkefjord- Aaen Sire. Abelnesveien kan ogsaa med fordel benyttes som gjen- nemgangsvei fra Flekkefjord til Farsund, kfr. bygdevei nr. 15 i Vanse herred. Veibredde 2.5 m., største stigning 1:9 og længde 3 km. 2. Fortsættelse af bygdevei nr. 6 i Nes herred fra D(l)lg(“t’(ltIl vestover til gaarden Kb’(l)2I)ig paa Hitterøheien. Herfra har længe været ønske oppe om at faa veien fortsat til strandstedet Aaen Sire ved amtsgrændsen, hvis forholdsvis talrige befolkning derved vilde sættes i forbindelse med Flekkefjord; strandstedet er uden- for omgivet af aabne havstrækninger og tillands uden sammen- hængende veiforbindelse med noget af amterne. Kvanvigveiens bredde er 2.5 m., største stigning 1: 9 og længde inden Hitterø herred ca. 2.7 km. 3. En med statsbidrag i 1872 anlagt isoleret Veistump fra Aaen —S’ire op til Kartei(l ved søndre ende af Lundevatn. Denne vei tjener dels til fremdrift af produkter fra de til Lundevatn stø- dende indlandsherreder, dels som en nødvei for Aaen Sires be- folkning, naar sjøveien er stængt, idet der til Lundevatn støder rodelagte veie inden Nes herred. Bredde 2.5 in 3 m., stigning 1: 12 og længde 2.8 km. 4. Ude paa selve Hitterøen en ældre vei fra anlobsstedet Ei(le ved Hitterøsundet sydover til Vaage (1.9 km.) med nyere arm til Kirkeha-mi paa øens vestside (1 km.); den benyttes næsten udelukkende som gangvei. Bredde 2 m., stigninger mellem Ei(le og Vaage I: 5 og samlet længde 2.9 km. 5. Sidelinje fra Eide til Rasvaag paa øens sydside; nyere vei med bredde 2 m., stigninger l: 7 og længde 4.2 km. Den samlede længde af Hitterø heri-Ods rodelagte kjøreveie bliver saaledes ]5.6 km. Andre kjørbare veie. Af kjørbare gaardx-eie findes