Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/604

Denne siden er ikke korrekturlest


NI—JS Hl-2RRHI). Ö93 Herredet er, foruden af de nævnte fjorde,—gjennemskaaret af flere dalfører med indsjøer, og i disse dalfører, der tildels har en frodig løvvegetation, ligger bebygningen; fjeldene naar ikke nogen betydelig høide, men har ofte bratte sider med tilrundede former i høiderne. t De dale, som forekommer i Nes herred, er i regelen trange med steile sider og svagt stigende bund, ofte med større eller mindre indsjøer. ê Landet har sine høieste dele i nordøst og øst, sænker sig mod sydvest og vest. Fjeldene er i høiderne træbare. De vigtigste dale har hovedretning fra nord til syd, og er: En del af Dzmsæd“ratns dal, hvilken delvis hører til Gyland her- red; der er steile bredder og kun paa et par steder lidt dyrket mark. ])rangeb(ekkens dal ned til Sælurvatn er en trang fjelddal; i den søndre del ligger Sælurvatn, der er indtil 2V2 km. bredt og har afløb mod vest til Grisefjord. Vandets østre bred er over- ordentlig steil og utilgjængelig, men sydvestlig mellem Sælurvatn og Flekkefjord og Grisefjord er terrænet smaakuperet og med nogen plads for gaarde. Logemtn, Løgerne.S: dal med fortsættelse, GriseUorden og FlekkeJ’jor(len har ligeledes steile bredder; kun ved Logevatns nord- ende og ved Flekkefjord er dyrket mark af større betydning Ved et temmelig høit skar staar dette dalføre i forbindelse med Lundevatn. Fra þÏjel(lsaa ved Flekkefjorden fører mod nordvest over til Lundevatn et dalføre, hvori ligger Ejeldsaavatn, Halsa(;vatn og Langemtn. Dalføret er trangt med steile sider. L:mdeZPatns dal paa Nes herreds nordvestre grændse optages af Lundevatn, der har steile sider, som er lidet bebygget. Toppe inden Nes herred er: Sim.onskirke i øst og H1:LC:kmrdm i syd for Sælurvatn; Linerle- .Ueld mellem Sælurvatn og Grisefjord; Lavol(lsheia i nordvest for Logevatn og Storheia, 262 m. høi, i vest for Grisefjord. Paa strækningen mellem Dunsædvatns dalføre og herreds- grændsen i øst og Stolsfjorden og Flekkefjorden med Sælurvatn i vest er Simonskirken, 419 m., det høieste fjeld. Det har en eiendommelig form. Sydvestlig for dette ligger Solaasen, 341 m., Grunden-igj)el(l, 320 m., og ud mod Flekkefjorden PolZYel(l. Nærmere Sælurvatn ligger Raulifleld, 192 m., og øst for dette vand Stav- a(1sen, 371 m. Paa Gyland græudse naar ?Ill8(§f.78Z(Z 415 m. Mellem Dragebækkens dal i øst og Logevatn i vest ligger en række toppe, saaledes Høievar(le, 45O m., sydvestlig for denne Non-fiel(l, 426 m., op for gaarden Flikke, og endelig nærmere Sælurvatn Oksaasen, 322 m. 38 — Lister og Mandals amt II.