Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/607

Denne siden er ikke korrekturlest


596 1.1STEn os MA.N1)A1.S ‘mT. De Største fosSefald er S((3Zll)Ëf()S—S’, N“land.sy“oss, Fl1“kke)’o.ss. Ií)el(lsaa“foss, Kallandsb(ekkens foss og Ti-oldaa. Af fiske er der i vandene og elvene ørret, aal og reyr. Af flskevande kan nævnes S(EZlI)’l?(lffl, Netlands1;atn og Halsaa1P(1t1:. Der siges ved siden af saltvandsfisk ogsaa at være røyr i Logevatn. I Sælurvatn er der royr, som tages med garn, og som holder til paa bestemte steder i vandet. I Lumlevatn er ørret og aal. I Legen-atn fanges stor ørret. Nes herred har en betydelig kyststrækning. Kysten langs Fed(:jjo)—(lm? og .Lí-S‘t(’lZZ7O)’(Z67l danner paa en Strækning af ca. 4 km. Nes herreds sydgrændse; tillige er der kyst langs Strands- -f)OI’(ffc’)l og Stol-Gj).O)’(l6’Il, hvi1de fjerde gaar ind fra Listerfjord paa begge sider af Andabelø og fortsættes iFlekkeú“orden, der igjen ved et smalt sund staar i forbindelse med GI’f-S’(åfff())’(Z og tilsammen danner en fjordstrækning med længde af ca. 13 km. Nes herreds kyst er i regelen steil. Kysten er næsten altid isfri; kun det inderste af fjordene belægges i meget kolde vintre med is. Flekkej)o-r(l havn er den vigtigste og er omtalt under Flekke- fjord by. Indseilingen kan foregaa sydfra gjennem Listerfjord paa begge sider af Andabelø eller fra vest gjennem Hitterøsundet. Af disse er den øst for Andabelø den reneste; men vindforholdene er ofte gnnstigere i de andre. Ankerpladse under indsei1ingen til Flekkefjord er der paa Andabeløs nordside øst for E)2gt.’LS’hOl)Il(”Il, en god havn med 23 m. vand for alleslags skibe. Gr:mde1“ig under fastlandet vest for Kjeø. J ordsmonnet i Nes herred er paa mange steder glacial aur og morænegrus; sandho1digt og lerhol(ligt grus er undergrunden, og jordsmonnet er i det hele ikke daarligt. Der er nogle større og mindre myrer, ligesom jordsmonnet paa flere steder er sandblandet. Lerjord findes ikke som regel i de øverste lag, men paa enkelte steder kan man træffe sandblan- det ler dybere ned. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 1.5 km.2 Eng . . . 3.4 » Ager og eng ....... . . . 4.9 km.2 SkOg .......... . 30.0 » (’dmark, snaufjeld. indsjeer, 111J’I’. . . 115.0 Z— 149.9 km.=’