Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/619

Denne siden er ikke korrekturlest


608 1.1STEH 0G MAN1)A1.S AMT. langs dette vand og elven, og desuden er der nogle heiegaarde. Fjeldene, der i den sydlige del naar op til 3OO m., stiger nord- over, saa at de nordligst i herredet naar henimod 8OO m., og samtidig begynder skogen at svinde i høiderne. Bakke herred deles af Siredalens midtre del, hvis bund for største(lelen optages af Siredalsvatn; dalen fortsætter fra Siredalsvatns sydende inden Bakke herred til Lundevatn; dette har steile bredder, kun paa enkelte steder, hvor elve munder ud i vandet, er der lidt bebygning; dalen mellem Siredals- vatn og Lundevatn, der gjennemstrømmes af Sira, er derimod flad, taalelig bred og tæt bebygget. Fjeldet paa Siredalsvatns øst-side har mange smaat-ande„ smaaelve og tildels mindre dalfører. Dalføi-erne er trange fjeld- dale, med liden bel)ygning; i bunden ligger som regel et eller flere vande. Toppe paa denne Strækning er: VG‘l’(Z(îj[jFZd, 788 m. høit. MaaZmesheia, Z?(’)lS]J(’T.(I og Løl(l7ld-Sh6?í(l, 3OO m. I strøget vest for Sireda.lsvatn og Sira er fjeldene mere san1— menhængende, Skjønt der ogsaa her er temmelig kuperet. Toppe lier paa vandets vestside er (3ikm1ten paa grændsen mod Siredalen herred, Rollakm1fen. 673 m. høi, og H(1staasen. Alle høiere toppe er nøgne. I den nordlige del af Bakke er der granit, i den sydlige del granit og gneis. Foran Siredalsvatn ligger terrasser, og disse er tidligere omtalt (bind I, pag. 6O). Foruden den paa grændsen mod Siredalen herred ved Sira (lal.w.—(1m i høide med vandet liggende hule Nykhelle)—en paa vestsiden, hvilken før er omtalt (bind I, pag. 75), nævnes ogsaa Gaashellereu paa østsiden af vandet. Bakke herred har afløb gjennem Sira og for en ringe del til Fedeelven og noget til Logevatn. — Indsjøer: Km.9 H. O. l1. i m Del af Lundevat11 . . 5.2 44 Einar-vatn .... . O.6 Del af Siredalsvatn . . . l5.l 53 Ersdalsvatn . . . . O.3 Lølandsvatn . . 0.4 Birkelandsvatn . . . ().2 Jendalsvatn . . . . O.“l Del af MaalmeSvatn . . 0.4