Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/620

Denne siden er ikke korrekturlest


BAKKE HP:mxB1). 609 Km.2 Maavatn . . O.2 Stemsvatn . . . O.2 Marisætervatn . . . 0.3 Frilivatu . . . O.1 Aavedalsvatn . . O.4 81 smaavande ..... 2.1 Samlet areal af ferskvand. . 25.6 Sira danner i Bakke herred ikke større stryk, end at den kan befares med baad, men strømmen er saa stærk, at opover maa baadene trækkes med line. De øvrige elve i herredet er smaa. I StrandeIielven er Sta-andelijbss tæt ved Siredalsvatn. Af andre elve, der danner fosser eller stryk, kan nævnes Haaghomel“e;, Viragsel“1: og ilUaasundelv. Bakke herreds største indsjø er Sire(lalsvatn, der paa største- delen af sin længde falder inden Bakke herred. Siredalsvatn har inden herredet en længde af 21.6 km. med en bredde, der i den nordre del gaar op til vel 1 km. Siredals- vatn er 168 meter dybt og ligger 53 meter over havet, dets bund naar følgelig 115 meter under havets overflade; det har steile bredder; det er tidligere beskrevet (bind I, side 15O). I vandet findes kun én holme. Om Siredalsvatn skriver Keilhau i 1839: «Fjeldene gaar steilt ned i vandet og kun til baads kan man her komme frem. Vi besaa Nøkhelleren, en hule lige ved vandspeilet en halv mils vei nedenfor Tonstad; den gaar nogle favne ind i fjeldet og er dannet derved, at bergarten, som her er vek og druset, efterhaanden har opløst sig. Videre udefter vandet ser man hist og her smukke vandfa1d at hænge udover klipperne, desuden frembyder fjeldformerne mange afvekslinger; udmærket vakker er udsigten tilbage til Tonstad. Længe hviler øiet i den fjerne baggrund paa fjeldet Hesten, som for de sjø- farende skal være et bekjendt lan(lmærke. I endnu større afstand stikker Gravatsknuden op, udmærket ved en perennerende snefon, og efter sigende ligeledes synlig i havet . Omkring den ydre del af vandet bliver fjeldene lavere, især paa vestsiden, som tillige er mindre steil. De velbyggede gaarde Sandsmark udgjør en hel grænd, liggende opover den løvrige bergskraaning. Lidt nedenfor naar man enden af den lange sjø, og betror man sig til strømmen, som forbinder Siredalsvandet med det kanske en Snes fod lavere liggende Lundevand, saa kommer man efter faa øieblikkes pilSnare fart ind i det sidste.» 39 — Lister og Mandals amt II.