Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/625

Denne siden er ikke korrekturlest


614 I.IS’I’ER OG )1AN1)A1.s Am-. statistiske beregninger for Bakke thinglag: i 1891—95 l489 kr., i 1893—97 1339 kr., i 1895—-99 1428 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brugi 189l havdei Bakke sogn, det nuværende Bakke herred: 41 brug en matrikulskyld indtil O.50 mark, 28 brug en ma- trikulskyld fra O.51 til l mark, 146 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 11 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark og 4 brug en matrikulskyld fra 5.01 til 1O mark, l brug over 1O skyldmark. Alle opgaver over husdy1—hold og udsæd m. u1. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme i Bakke herred er: Bakke præstegaard,;lagaard, havde før reduktionen efter lov af l9de juni l882 en skyld af 1l.52 mark. Den nuværende skyld er 10.32 mark; en af de frasolgte parc-eller er endnu ikke skyldsat. Efter reduktion har gaarden følgende arealer: Hovedbruget, dyrket indmark . 7.1:34 l1a. Udyrket indmark ..... 7.832 » Tun og haver . . — .... O.205 “) Udmark . . . 30.000 » -l5.171 ha. I husmandsplads (tidligere 8) 1.024 “—) Bortfæstet til skolejord. . . 2.062 » 48.257 ha. Skogen, hvis fladeindhold er opgivet til 4O ha., bestaar af furu og birk; den er ikke tilstrækkelig til gaardens behov. Hovedbruget, som ikke er reduceret, havde efter sognepræstens skematiske forklaring af 1891 følgende besætning: l hest, 7 storfæ og I0 smaafæ, samt gjennemsnitlig avling: 90 Skippund hø, 16 Skippund halm, 35 hl. korn og 80 hl. poteter. Til gaarden hører et ørretfiske i Sira. Vis-laml og en del af Virag, af samlet skyld 3.23 mark. Hus- dyrhold i 1891 var: 1 hest, 10 storfæ, 2ö faar, 4 gjeter og l høne. Udsæd i 1890 var: 4 hl. havre, 10 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Paa Virag bor 3 husmænd. Disse 3 mænd holdt 2 kjør. l kalv, I faar, 5 gjeter, og den ene mand havde i 1890 sat 1.5 hl- poteter.