Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/639

Denne siden er ikke korrekturlest


628 l.1S’I’ER oc B—1AN1)A1.S Au-r. samtidig bygning af en arm østover til Kumlevold. Da nemlig Gylands vasdrag alle rinder til Fede, vil trælasten og dermed ogsaa den øvrige trafik have sit naturligste afløb denne vei. Gylands herreds bygdeveie er for tiden: 1. «Strubeveien» fra Fede grændse ved Krosl-i (kfr. bygdevei nr. 2 i sidstnævnte herred) nordover langs vestre side af Fede- elven til søndre ende af Ku“mlevoldsa-atn («Struben») og videre langs Vandets vestside til ]1Yeaae)?. Veien, der med statsbidrag er an- lagt i 1894 som grusvei med 3.2 m. bredde og største stigning 1:12, benyttes meget for transport af skogprodukter, men er for tiden uden forbindelse med herredets øvrige veinet. Længde 4.7 km. 2. Aardalsveien (kfr. bygdevei nr. 4 i Nes og 1 i Bakke3 fra Bakke grændse ved Haz1gland østover til Netlands&mtn, sydover langs dette til Eig(ms, derfra over et høidedrag i østlig retning til Eig(—land og derfra nordover til Sandvigen ved Nuland. Veien, der er anlagt med statsbidrag i 1871 som 3.2 m. bred grusvei med største stigning 1:10, er for tiden G—ylands vigtigste færd- selsvei, idet den forbinder herredets centrale del med anløbs- stedet Flikke og Flekkefjord. (Angaaende Aarda-lsveiens fort- sættelse østover kfr. bygdevei nr. Længde inden Gyland 1O km. 3. Fortsættelse af Aardalsveien fra Sand-vigen ved Nuland østover om Hægland og senere nordover om Li til Gyla)ed kirke Veien, der for størstedelen har en bredde af 3.2 m. med største stigning 1:10, er væsentlig dannet ved omlægning af den gamle Præstevei (bygdevei nr. 5) med undtagelse af stykket over de flade moer nærmest kirken, hvorPræsteveien er bibeholdt uforandret med en bredde af ca. 2.2 m. Længde 6 km. 4. Sidelinje fra— Aardalsveien nordover langs vestre side af Netla11dsvatn til Sammenstødet med Præsteveien (bygdevei nr. østenfor Klmagland. Bredde 3.2 m., største stigning l:l2 og længde 2.6 km. 5. Præsteveien (kfr. bygdevei nr. 4 i Bakkel fra Bakke grændSe vestenfor Kl“zmgland til sammenstødet med foregaaende vei østenfor nævnte gaard. Herfra fortsatte den gamle Præstevei østover langs nordre side af NetlandSvatn og derpaa gjennem det overordentlig bratte VoileSkar ret over til Nuland; heraf er stræk- ningen langs vandet senere benyttet ved anlæg af bygdevei nr. 6, hvorimod veien gjennem Voileska1—et er nedlagt som offentlig vei. Paa grund af den betydelige gjenvei, dette veistykke danner for præsten og an(lre, der færdes mellem Bakke og Gyland, vedlige- holdes det dog endnu af kommunen, men uden at være under- kastet veivæsenets kontrol. Den rodela0—te del af Præsteveien er bakket med kun 2 m. bredde og længdË 2.2 km.