Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/644

Denne siden er ikke korrekturlest


SIREDAI‘EN HP:nnE1). 633 Øyarvatns sydende i Kvinas dal. I den indre del ligger talrige vande. Dalen er uden bebygning. C Fjeldet syd for Hønedal har ingen almindelig benævnelse Den vestre til Siredalselven stødende del er ved et skort, men dybt skar delt i to rygge, paa hvilke HøIlB(lG—§6Il og Raz(aakm1fe“ naar en betydelig høide; i den sydøstre del er flere fra Hønedal kommende skar; mod nord mellem Hønedal og Kvinas dalføre ligger talrige fjeldvande. Det høieste fjeld er Sireb(ekskm1ten. Rauaadal, der mod syd begrændSer denne strækning, er trang og dyb med steile sider; inderst ligger Rauaavatns bassin. Dalen taber sig i fjeldet; sydøstlig ligger Hauge— og Mjaalandsvatn og det fra dette til Kvifjordens nordende gaaende trange og korte skar. Syd for Rauaa(lal hæver sig .4us(Ialshei(1, med stærkt fald til alle sider; mod øst skilles den ved et høitliggende, kort skar fra Gaus.[jeld. .4us(lalen ligger syd for Ausdalsheia og er et temmelig aabent dalføre, i bunden er talrige fjeldvan(le. Syd for Gausdal bliver dalen en kløft, der taber sig vest for Haugevøtn. Syd for Ausdalen ligger langs Sira og østover en mægtig fjel(l- ryg; i hvilken der gaar ind flere smaadale. Østligt mod Kvinas dal hæver sig mægtig Stor;ZYel((, der l1eSte- skoformet omslutter en uhyre botn, i hvilken Storvatn ligger. Nordlig for Storfjeld hæver sig Bondeffeld paa botnens nordside. Her paa fjeldet er der talrige bække, der løber til forskjellige si(ler, men som sluttelig alle gaar enten til Sira eller Kvifjorden og Kvina. Vest for Stor-fjeld strækker sig to parallele heier, skilte ved SføL9b(ekkens brede myrlændte dal; her er flere sætre; disse heier kaldes .L9l)l(l(’h-(’l.(l og Ben-g()heia; øStligst paa den sidste ligger det trigonometriske punkt Zff(’l“(j6’h(’i(“l, som en kuppel paa fjeldryggen; den er 1()73 m. høi. Mod vest skraaner Bergeheia ned til et noget lavere fjeld, Hesten, der skiller Siredalen fra Li1andsdal. Hesten hæver sig fra dalbunden med meget steile sider op til en høide af ca. 625 m. og er vanskelig at beStige. Fra Hesten er en vid udsigt over Siredalen og Siredalsvatn lige ned til Bakke kirke. — Lilan(Isdal danner den her beskrevne fjeldstræknings søndre begrændsning og har i sin nedre del steile da-lsider, der nederst mod dalbunden bliver slakkere, saaledes ligger her flere gaarde Høiere op er dalen myrlændt og udvider sig til flere ikke ube- tydelige vande; ved disse er der adskillig sæterbebygning. Mod Kvina gaar dalen over i et myret sti-øg, hvorfra et steilt fjeldskar fører ned til Badstuflaaet ved Kvina. Syd for Lilands(lal har fjeldet steilt fald mod Siredalen. mens