Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/649

Denne siden er ikke korrekturlest


638 I.ISTI—ZR OG MANl)AI.S A)IT. er mærkeligt ved sine alpeformer, og fordi det er vandskjellet mellem flere vasdrag. Fra øst— og sydsiden af dette fjeld gaar vandene til Siredalen; i vest ligger Øievatn og en del fjeldvande. der har afløl) til Bjerkreimelven og saaledes gaar i havet ved Egersund: i nordvest ligger Hunvatn, der gjennem Hundal, Øste- bydal og Derdalsdalen gaar ud i Stavangerfjorden. Vest for Dramreisfjeld og skilt fra samme ved et a-abent, af talrige sætre og vande optaget skar ligger heier, som kaldes 1Stig- ]t(’t“(’l, Ski-eheia, ()yarh(“ia og Bør-ath(1ia. Her er talrige bækkedale, tildels med fjeldvande. Disse heier strækker sig lige til grændsen mod Bjerkreim og Fossan. Bla(()()“el(I hæver sig isoleret og firkantet over heierne med steile sider til en høide af ca. 3O0 m. over heien. Fjeldet er vanskeligt at bestige, og giver ikke saa fri udsigt som de høieste toppe af Dramreisfjeld. Mod syd begrændses denne fjeldstrækning af Skreaaens dal- .for1“, et trangt dalføre med steile dalsider; i dalens nedre del er dog nogle gaarde og høiere oppe nogle sætre. Mod vest staar dette dalføre ved skar, der fører paa begge sider af Bratheia, i forbindelse med en sidedal til ()rsdal(w i Bjerkreim; i Siredalen herred er de1me dal et høitliggende fjeldskar med lidt sæterbe- bygning og en enkelt gaard. Mellem de her nævnte dalfører og Gyadalen, der fra Siredals- vatns norde11de gaar vestlig op i fjeldet, ligger en fjeldstrækniug, som mod nordøst gaar som en kile op mellem Siredalen og Skre- aaens dalføre og her har sine høieste toppe; det sænker sig mod syd og vest. Der er steilt fald mod Siredalen og Gyadalen; der er talrige, ikke særdeles dybt indskaarne dale, tildels med vande. Den betydeligste dal er den, som gaar langs Siredalen herreds vestgrændse, og i hvilken de store fjeldvande Næspervatn, Fyrre- vatn og Kullelivatn ligger; her er ogsaa nogle gaarde, pladse og sætre. Fjeldtoppe her er Ben-geheia og Falkekm1ten, et temmelig høit fjeld med 3 mindre toppe, et fjeld med et kjendeligt udseende Endelig ligger 1S’irClih-Hulen paa grændsen mod Bjerkreim. I Gyadal()n er en pludselig overgang mellem de steile fjeld- sider og den flade dalbund. Sin største bredde har den ved My(Ila1a(I.— længer nede ligger i dalbunden det lange, smale Bjarne- stadvatn. I)albunden er myrlændt. Der er ikke saa faa gaarde i dalen. Ogsaa strækni11gen syd for Gyadalen-naar over i Lund herred- fra hvilket den til Lund herred hørende Rusdal naar med sin øverste de1: fra en af sidedalene fører et skar over til Bjørns- stadvatns veStWende. Her findes et par gaarde En top her, .—lllIll7l(M’)ll(ff(W, 737 n1. høi, er trigonometrisk punkt