Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/656

Denne siden er ikke korrekturlest


smE1)A1.EN HE1mEn. 645 og OyarCatn i Lunde paa grændsen ved Bygland. Allesteder er det kun ørret; ellers er der en hel del gode fiskevande. Fiskeri er en næringsvei af nogen betydning. Det meste gaar dog med til husbrug. I Dyngefje1dsheierne er der ogsaa gode fiskevande. Der fiskes paa garn, dels paa stegle, og der er udmærket fjeldørret i Siredalen. Ørreten saltes og roges; ogsaa om vinteren kan der fiskes. J ords monnet er aur i terrasseland ved Siredalsvatns øvre ende, og det er skrind jord; længer op i dalen er det e1vegrus og noget myr. I Lunde er noget sandblandet ler, men ler er i det hele ikke hyppig, skjønt det forekommer paa gaardene Skeie og Lande Den dyrkbare mark ligger fornemmelig i Siredalen og her mest ved Siredalsvatns nordende og omkring Lunde kirke. Ellers findes dyrkbar mark i Gydalen, i Joslandsdalen og Lilandsdalen, i Kvinas dalføre, i Valedal og i Fladstølelvens dalføre; i Sire- dalen herreds sydligste del er derhos nogle heiegaarde. “ Area1et er saaledes udnyttet: Ager .......... 1.6 km.2 Eng . . . . 6.6 » Ager og eng ....... . . . 8.2 km.2 Skog ........... . . 130.0 » Udmark, snaufjeld, myr, indsjoer . . 1378.7 » l516.9 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed i Siredalen: IY(lsæ(l pr. maa1. Avl pr. manl. Foldighed. . Rug . . . 70 liter. 2.8 bl. 4 Byg .... 2IO » lO.5 » 5 Blaudkorn . 187 » » 5 Havre . . . 28O » 16.8 » 6 “ Poteter. . . 350 » 28.00 » 8 I de senere aar er lidt nyland opryddet. Brugen af forbedrede redskaber og maskiner er blevet almindeligere Antallet af slaa— og meiemaskiner Var 3 i 19()O. Der bruges mere kunstig gjødning, cementerede gjødSelbe- ho1dere og bedre redskaber. Den øvre del af Siredalen er udsat for frost paa kornet, saaledes gaardene ovenfor Dorgefossen: Dorge, H(mdelan(I, T]jørhom,