Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/657

Denne siden er ikke korrekturlest


646 1.1sTER 0G MANDALS Amt Simies, Neset, Rauaastøl, KmZnen, ValevatH, Vatnedalen, Helleren, Haugen, Kr.—æven, Fi(Ueland, .:1adneram og Suleskar. Grændsen for kornets dyrkning gaar omtrent til Dorge; oven- for der er man ikke sikker paa modent korn, klimaet Skifter her; her begynder der egentlig fjeldluft; ovenfor saar man vistnok korn, men man regner ikke paa at faa det modent. Der saaes mest havre, lidt byg, meget lidet rug. I Tonstad sogn og nedre del af Lunde er kornet aarvist; man faar godt korn i det hele; paa terrasselandet vil det gjerne blive tørt. Godt korn avles paa Ausdal, Aamli, Tveiden, Eigeland, Lunde, Øigareu. Større dyrkbare strækninger er der vistnok, forsaavidt som (let, som er dyrket, ikke oprindelig var bedre end det, som ligger ubrugt; saaledes i Mydlandsdalen og Tonstad er dyrkbar torvjord, som er jevn.og fin. I Lunde paa gaarden Sinnes er betydelige strækninger-, som ved hjælp af udtapning kunde blive dyr-kbare. Omkostningerne er anslaaet til ca. 3000 kr., Staten har bevilget 1 2OO kr. Ellers er der forskjellige andre strækninger spredt paa gaardene, som nok er dyrkbare, men det er tvilSomt, om det lonner sig. Dyrkniugsland er der mere og mindre af paa gaardene FïIl8lIC.S, Fintland, Tonstad, Josdal, Bjm2es, Hompl(md, Skeie, Skreaa, TÍjørhom, HGllg6)), Kv(eren. Herredsstyrelsen har angivet værdien af l maal jord til 5O kr. og omkostningerne ved rydningen af samme til 30 kr. Til hver gaard ligger fjeldslaatter og fjeldbeiter, der benyttes i sætertiden, fra midten af juli til midten af august. Vaar og høst benyttes saaledes hjemme-havnene, der i regelen er tilstrækkelige Fjeldslaatter og fjeldbeiter ligger udover de vidtstrakte heier langs hoveddalens øst— og vestsi(le. Heiebeiterne er ikke alene tilstrækkelige for Siredalens eget behov, men der beiter en hel del storfæ samt tusender af faar fra Jæderen, Dalerne og nabo- sognene. Sauerne pleier at komme først i juni til Siredalen og reiser igjen først i august. Sauebeiterne i Siredalen er før om- talte (bind I, pag. 207). Kreatu1—hold samt fjærkræ i Siredalen heri-ed: l8iI0. l900. Heste . . . 188 250 Storfæ. . . 1664 1656