Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/663

Denne siden er ikke korrekturlest


652 I‘ISTER OG MANDALS AMT. . matrikulskyld fra 0.51 til 1 mark, 112 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 9 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark og 1 brug en matrikúlskyld over 10 skyldmark. Alle opgaver over husdyrhold og u(lsæd m. m. er fra op- gaverne ved folketællinge11 i l89l. De større eiendomme i herredet er: Siredalen pr(esfegaard, Finsnes, af skyld l2.88 mark, er ikke reduceret efter lov af 19de juni 1882. I henhold til kgl. res. af 19de december 1898 er gaar(lens rettigheder i Finselven med forbehold af tilstrækkeligt vand til gaards— og husbehov m. v. solgt for 7 000 kr. Gaarden har følgende arealer: I11dmark: dyrket . . . . 6.925 ha. Do. udyrket. . . l0.012 » .Tun og have . . . O.510 » 17.447 ha. Udmark (skog) ...... 200.000 » Tilsammen 217.447 ha. Skogen bestaar af furu og løvtræer. Den er større end for- nødent ti1 gaardens behov. Efter sognepræstens skematiske forklaring af l89l havde gaarden følgende besætning: 1 hest, 1O storfæ og 16 smaafæ, samt gjennemsnitlig avling: 1920O kg. hø, 30 hl. ha.vre og 80 hl. poteter. Ingen husmandspladse. Udsæd i 189O var: 1.5 hl. byg, 7 hl. havre, 8.5 hl. poteter. l.5 ar anvendtes til gulerødder. 1ste januar 189l havdes her 4 2—hjulede arbeidskjærrer. I Lunde Sogn: Ti“ei(len. skrives almindelig T1:et, Ti“eif. 3 særskilt skyldsatte parceller, af samlet skyld 3.13 mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, 12 storfæ, 2l faar, 2l gjeter, 4 høns. Udsæd i 189O var: l hl. byg, 7 hl. havre, 9 hl. poteter. 1 ar anvendtes til næper og 1 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Luml(1, 5 parceller, af skyld 3.68 mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, l1 storfæ, 8 faar, 12 gjeter, 7 høns. Udsæd i l890 var: 6.ö hl. havre, 6.5 hl. poteter. Under gaardene Lunde og Totland ligger husmandspladse11e Xyland, Bergen og Spemeebakkm, de to første med byksel. For de tre pladse tilsammen var hus- (l)’I’hOl(12 3 kjør, 2 faar, 2 gjeter. Udsæd: 11.4 hl. poteter. O—5 ar anvendtes til næper.