Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/666

Denne siden er ikke korrekturlest


SmEnA1.1—:N HEBHEn. 655 Af ældre jernalders fund kan nævnes et fra Liland, hvor der bl. a. fandtes flere broncespænder; desuden har man to fund fra TO)l8f(l(Z, ligeledes to fra Hompland og et fra Lzm(le. F undet fra yngre jernalder er fra Tveiden; i en haug af sten og grus ved husene fandtes her en oval, dobbelt spænde. I Worms «JIom(menta (l(mi(—a» berettes, at der i Tonstad kirke (i Siredalen) var en fra en ældre kirke tagen bjelke, som var anbragt paa det sted, hvor klokkerne hang, og hvori med kniv var indskaaret 2 rader med runebogstaver, indeholdende helgennavne. Den eksisterer vistnok ikke mere. Siredalen (Tonsta(l) kirke, 61 m. o. h., er en langkirke af tømmer, opført i 1852, med 460 siddepla(lse. þorusfaða eller þornýjarstaða k“irf1ýa i Sa’ru(lali (navneformen usikker) var Siredalen (Tonstad) hovedkirkes gamle navn. Det blev eget præstegjeld ved resolution af 25de februar l854, da det blev skilt fra Bakke Lunde kirke, 267 m. O. h., er en langkirke af tømmer, opført l873, med 3O0 siddepladse. Lunde ameekskirke blev først bygget som kapel efter resolution af 17de mai 1817; den blev sognekirke ved resolution af 29de Oktober 1847. Først 18l7 opførtes her et lidet uanseligt kapel, hvor der holdtes gudstjeneste to gange om aaret, hver gang to dage i rad, — senere fire gange aarlig, indtil Siredalen i 1854 blev skilt fra Bakke og fik egen præst. Tolæ;kohelle-ren, Tolekyrkshelleren eller Tolvkjørhelleren i Lunde sogn paa gaarden Fidjeland skal i fortiden have været benyttet som kirke, saaledes at kirken var bygget ind til fjeldet, og hulen udgjorde den ene halvdel af den; utydelige spor skal endnu sees af kirkemuren. I beretningen om kirkerne af L. Dietrichson i Landstads salme- bog heder det, at hellerens navn er Tolvkyrkshelleren (ikke Tolv- kjør-helleren), og at den var indviet til den norske bondehelgen St. Tollev Salemand (’1’ollev-kirke-helleren). Denne Tollev Salemand er en bondehelgen fra gaarden Søn- stebø i Tessingdalen i Tinn, og til hans ære høitideligholdtes i Tinn en bestemt dag, Tollevs vok eller Tollevsdagen. Hvis den her omhandlede hules navn er Tolvkyrkshelleren, saa har denne bondehelgen ogsaa været dyrket i Siredalen. Allerede Peder Claussøn skriver Tolffkjørs-Helder og forklarer navnet deraf, at bispen fik 12 kjør for at indvie kirken. Peder Claussøn skriver om Tolvkyrkshelleren: