Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/667

Denne siden er ikke korrekturlest


O 1656 LISTER OG MANDALS AMT. «0c 4 Mile der offuen-fore, paa det vilde oc øde Field oc Udørcken, hafue i gammel Tid værit 5 bygde Bondegaarde, oc fordi at de icke formaatte at holde .en Prest eller bygge Kircke, fordi der er icke Tømmer, da haffue de udvald en stor Hule i et Field til deris Kircke, at de der kunde sammen komme, oc bede oc der uden-fore begrafue deris Døde. Huilcken Hule eller Helder Bispen haffuer vijet dennem til en Kircke for l2 Kiør, som de gafue hannem derfor, thi kaldis den Hule paa denne Dag Tol“flZ kiørs-Hel(Ier, oc er saa stoer, at der maa stande hundrede Menni- sker under. Men det Bygdelaug bleff øde i den store PestilentZ, oc kand icke byggis igien, thi det ligger paa vilden Field, oc er der Snee saa vel Sommer som Vinter udi Dalene oc norden under de høye Klipper.» Paa amtskartet staar anført «’I’olvkjør», 2 km. vestnordvest for Fidjeland. Legater. Fond til indkjøb og udleie af melkekjør subskri- beredes af private mænd i Stavanger til et beløb af omtrent 300 spd., som l852 bestemtes anvendt til at anskaffe melkekjør, som udlaanes til trængende personer paa l2 navngivne gaarde i Øvre -Siredalen. I l862 under den i præstegjeldet da stedfindende nød, blev fondet forøget. Antallet af kjørene var 70 i l868, der udleiedes mod en aarlig leie af 72 sk. pr. ko. Hovedveie. Gjennem Sirdalen, der er afstængt fra am- tets øvrige veinet ved det ca. 30 km. lange Siredalsvatn, blev i 187l med statsbidrag anlagt en tarvelig grusvei fra Ton-stad nordover til Fid.jelandsvatn; heraf blev strækningen fra Tonstad til Høi-hom, 31 km., ved kgl. res. af 15de juli 1888 klassificeret som hovedvei for derved at lette det fattige distrikts vedlige- holdsbyrde. Nogen samtidig ombygning fandt imidlertid ikke sted, og skjønt veien senere ved amtets forsorg er blevet ud- bedret paa forskjellig vis, maa den fremdeles betegnes som daarlig. Stigningsforholdene er dog nogenlunde gode med maximum 1: 10, men bredden er kun 2.4 a 2.8 m. Fra bryggen ved Tonsfad følges østre side af Sira i ca. 1 km.s længde til Tonstad bro, herfra vestre side af vasdraget i 20 km.s længde til Ausdal bro, hvor veien atter føres over paa ostsiden, som følges indtil Hande- l(m(l .flPi“ge.ä-tc‘(l (6 km.); herfra indtil ]Îjø“rhom og Fidjelandsi;atn følges atter vestsiden. To)esfa(I bi“o har et fagværksspænd af jern af 30 m. længde og 2.6 m. kjørebredde samt 3 spænd af træ paa pæleaag af til- sammen 20 m. 1ængde; de sidste har leilighedsvis været ram- po11erede af flom.