Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/668

Denne siden er ikke korrekturlest


smEDA1.EN I—IERRED. 657 Ausdal in-o fører over en høitliggende ø i Sira med 2 spænd af træ paa respektive 9.5 og 13.5 m. lysvidde; det sidste er i 1902 afstivet med spændværk af jern. Mel1em— Ausdal bro og Handeland færgested stiger veien, der næsten overalt ligger i naturskjønne omgivelser, ca. 15O m. langs den imponerende Dorgefoss. Den samlede længde af Siredalen herreds hovedveie bliver saa- ledes 3l km. Andre rode1agte kjøreveie. Af bygdeveie har Siredalen herred, der i areal er det største i amtet, kun følgende: 1. Hovedveiens fortsættelse fra THørhom nordover til Fidje- landsvatn, en paa sine steder smal og yderst tarvelig anlagt vei, der dog har nogenlunde gode stigningsforhold. Bredde 2.2—2.8 m., største stigning ca. 1:8 og længde 9.4 km. 2. Fra hovedveien ved Tonstad bro sydover langs vestre side af Sira til præstegaarden, derpaa med slyng op gjennem de bratte Fintlandsklever til Espetveid og videre i sydvestlig retning til Bjørnestadvatn Her havde veien indtil for faa aar siden sit endepunkt; i de sidste aar er den imidlertid som bygdevei med statsbidrag fortsat om Bjørnestad og Mydland til amtsgrændsen, for derfra at føres videre gjennem Gydalen til Helleland og Eger- sund. Veien, der væsentlig er anlagt for driftetrafiken til og fra Siredalens heier, vil imidlertid ogsaa danne en god nødhjælp for herredet om vinteren, naar dampskibsfarten paa Siredalsvatn er stængt af is; under saadanne omstændigheder har post og lig- nende hidtil maattet føres paa ski over heierne. Gyda1sveien er dog særlig inden Stavanger amt udsat for sne— og stenskred. Inden begge amter er veien færdigbygget med undtagelse af Tveraa bro og et kort veistykke, der endnu henstaar paa grund af tvist angaaende amtsgrændsens beliggenhed. Veien Tonstad-Tveraaen har indtil Bjørnestadvatn (6.1 km.) 2.7 á 3 m. bredde med stigninger indtil l: 6; herfra til Tveraaen dels 2.5, dels 3.2 m. bredde med største stigning l: 9. Samlet længde ca. 15 km. Den samlede længde af Siredalen herreds bygdeveie bliver saaledes 24.4 km. Andre kjørbare veie. Af kjørbare gaardveie har Sire- dalen herred saagodtsom ingen, uden forsaavidt de offentlige ride- veie delvis kan benyttes som saadanne. Særlig uheldig stillet er heiegaardene i herredets nordligste del samt en bygd, der ligger helt østover i Kvinas da1føre, ca. 20 km. fra kjørbar vei. Ri deveie. Siredalen har følgende rodelagte rideveie, der som regel er oparbeidede med 2 m. bredde og til nød kan befares med hjulredskab, men bliver daarlig vedligeholdt: 42 — Lister og Mandals amt Kl.