Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/670

Denne siden er ikke korrekturlest


s1REDA1.EN Hr-:1mED. 659 der sættes over elven, gaar kløvvei til Setesdalen over heierne i Byg1and herred. F “ W 4. Mellem Salmeli og Guddal gaar en tversti forbi Rostødl over fjeldet . 5. Fra Guddal, hvor der er bro over Lilandsaa, fører vei op- igjennem Lilandsda1en til Stolene ved Sandvatn og Guddalsvatn og derfra videre taalelig kløvvei til Salmel1i. 6. Fra Lande kirke, hvor der er bro over Sira, fører en kløvvei til stølene ved IndstølvatYa; denne —vei er b1—at og næsten ufa1—bar med kløv. 7. Fra Ausdalsbroeme gaar en ridevei opover en brat klev til A u-S—dal og fortsætter til Ausdalsvatn, hvor man kan ro til Store Aus- dats-vatns østende, da den kanal, som forbinder begge vande, er farbar. Siden gaar veien opigjennem myrlænde og fortsætter forbi Haugevatn og 2lfiaavatn til Kvinen. Denne vei er meget slet, men kunde oparbeides til en god kløvvei. “ 8. Paa Siras østside gaar en maadelig fodsti mellem gaar- dene Rauaastøl, Nes og Haugene v 9. Fra gaarden Kvæven, hvor den rodelagte bygdevei gjen-— uem Siredalen ender, sættes med Pram og færge over Fidjelands- vatn til Fidjeland gaard, hvorfra fører: a. Vei gjennem Fine-tøldal og videre under Urdalsknuten til Enestestølvatn og derfra gjennem en brat, trang fjeldkløft igjen op paa fjeldet under Bergkvæveknuten til Slutvatn og derfra videre til Kvinen. Over fjeldet er veien betegnet med veivisere i 100— 2O0 skridts afstand fra hinanden og bestaaende af en eller to mindre stene lagt paa en større sten. I østre ende af Enestestøl- vatn er det paa grund af stærk strøm og store stene meget van- skeligt at komme over bækken, ligesom opstigningen derfra til under Bergkvæveknuten er meget vanskelig. b. Driftevei gjennem .Ioglidal til Øyarvatn. Disse 2 veie staar i forbindelse ved en driftevei gjennem Falkedal. c. Vei paa Ortevatns østside over heien til Suleskar og Aad- neram gaarde er en yderst besværlig k1øvvei, hvor k1øven flere steder maa tages af og bæres, men den er disse gaar-des eneste vei til den sydligere del af dalen. Fra disse gaarde fører drifteveie nordover til de i Siredalen herreds nordre del liggende sætre og fælægere paa Rjuvens vestside. d. Endelig kommer man fra Fidjeland, efter at have sat over vandet, ad en kløvvei over Tolvkjørheia og Vatnedal gjen- nem Lydjedal til Digreboden, derfra langs søndre Digredal til Digrevasboden og derfra videre over fjeldet op gjennem Halfardalen til ]Oetaavatn i Fossan herred og videre til Lysej)“orden; eller e. man kommer langs Digreaa til østre ende af Valevaln og