Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/675

Denne siden er ikke korrekturlest


664 LISTEIl OG MANDALS AMT. Baastel . . . . . II Badstuflaaet . . . I Badstukletten ....“ . . . I I Bakka stofu ....... II s12, Bakke Bakke Bakke I 5, 6, 7, 8, 9, 1l, 15, 23, 25, 26, 149, 183, 191, 383, 384, II 531, 570, 592, 630, 607 bro ...... II 618, Bakke gaard ..... II 6I6, kirke I 61, 222, 469, II Bakke præstegaard . . II 614. Bakke og GyIand sparebank II Bakken .......... I Bakken kalkværk ...... II Bakketeigen . . . . .II Bakmandskjær . . . . . . I BaIdastaðir ........ II BaIlastskjæ1—ene . . . I lO7, II BaIIestad . . II 392, 505, 510, Barðskor ......... II BarIiheia ....... II 78, Barlind(Ialsheia ....... II Ba1—stad (Nordre Undal) I 466, II Barstad (Sogndal) ...... I Baskaar .... . . II 560, Beinastaðir ........ II Beinesdal ......... II Beinestad I 562, 597, II 102, 105, Beinestveid I 75, 597, II 149, 151. Beinesþveit . . ..... II Beinesvatn ......... I Beinsdal, øvre ....... II BelIand I 56O, 561, 591, II 495, 5o3,Öo6, . . . . . . . . II . . . . II ........II BereIjor(I I 32, 1I7, 353, 538, 552, II Berg . . . . I 23, 25, II Bergan . ..... . II Berge (HalSaa og Hartmark) I 563. II 207. 209, 211, Berge (Hellela11(I) .... . I Ben-ge (Lyngdal) . II 495, 507. Berge (()(lder11esÏ: .... . II Berge ( SOgne) . . II I83, 187. Berge (“Ovrel)ø) .... II 160. Berge. indre (Halsaa) . . . II Berge, ytre (I—Iartmark) . . II Berge, ytre (I‘yngdal) . . II 500, Berge. Ovn-e (I.y11gdaI) II 500, 502, BergeIZjeId ..... . II BCI’gI3f()SS ..... . II 561 142 l09 616 620 619 619 6l8 6l9 6l3 352 84 l88 105 503 198 51I 560 134 1I0 351 599 564 106 637 IO7 l52 I53 l7 245 5I1 487 89 15I 64 583 504 3O0 2I —I 510 5I0 I32 I92 I63 203 209 5O(i 506 434 156 Bergeheia . . . II 633. Bergemyren . . . . . II BergesIotheia .... . . . II Bergestøbugten ....... II Berghydne (Bakke) . . II 612, Berghydne (Spin(I) ..... II I3erghyrna ..... . . II á Ben-gi .......... II Bergkvæveknuten ...... II Bergsager II 500, 504, 506, 507, Bergsagergaardene ..... II Bergsak1— ......... II Bergstø .... I 538, II Berhaug .... . . . II Be1’I11lS .... I05, 106, BerteIsens stykke ...... II Beske ..... . . . I Bessemyr . . . I 597, II Bidringsaas . . II 469, Bielland .... . . . I BiIstad .... . . . I Bines ........... II Birkeland (Bakke) I 464, II Birkeland (I—’e(Ie) I 467, II 573, 576, 577, Birkeland (GyIan(l) ..... II Birkeland Birkeland (I—IeIIeland) .... I (Hægebostad) I 243, 560, 56l, II 520, 52l, 527, Birkeland (LyngdaI) II 492. 502, . . . . . . . II Birkeland (Nordre UndaI) II 353, II Birkeland (Nes) Birkeland (Søgne) Birkeland (OisleI)e) ..... II Birkeland, øvre (Hægehosta(I) II I BirkeIandsbro ....... BirkeIandSgaardene (ZI.y11gdaI) II BirkeIandsSkoge11 ...... I Bi I’kClHI1(ISII’fiII(I ...... II I3II’k(BIiIII(lSVaII1 ..... II I72, Birkenes (Nedenes) I 2, 15, 18. 387, II 77, Birkenes (Spin(l) .... II 475, Birke11es (Søgne) .... II 185, BirkeStofoSSen . . . . II Birkestol . . . . II 369. l3irkestovatn ..... I 139 II Birkiland (Bakke) ..... II Birkiland (Fede) . . . II 576, Birkiland (I.yngdaI) . . II 503. Birkiland (NeS) ....... II Birkiland (Nor(Ire Un(IaI*) . . II Birkiland II Birkiland (Søn(Ire U11dal) . . II Birki11es (xSpind) ...... II (—Sogn e) ...... 638 492 I45 382 64l 475 480 210 632 5I0 5I2 504 214 4I5 108 208 351 I24 472 23 5l0 466 6I6 579 625 510 529 5I I 606 35—I I88 27l 525 l39 507 468 574 173 I3—I 48I 186 5I6 377 5I7 616 577 50—I 60—I 3—III I89 370 430 Biskopaasen . . . . II 78