Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/678

Denne siden er ikke korrekturlest


STEDREGIS’I’ER. I3ukI1oImfluerne . . . . . I BukskindsdaIen . .... II Bukstad .... . . II 585, Buksta(Imyren . . .... II Bukstenen. . . . . . . I BukstensdaIen . . . . II 131, BuIand .... .... I I I3uIiknuten. . . . I 17, II Bu1—aasen . . .... II I3usteheien . . . . . II I3ustoIaa. . . . I Bustølheia . . . . I BustøIvatn . . . . I Buøen .... . . I BuøSundet . . . . I ByI)ergsanden . ..... I BycklefieId ........ I Bygland I 15, 16, 466, II 316, 531, I3ygIan(Isfio1—den I 125,504, 5Oö, Byremo ..... II 3II, 312, Byremo bro ........ II Byrgisakr ..... . . . II Bytteskarknute11 . . . . . II Bækkevig .... . . II 475. I3ærevatn . . . I Bærø .. . . . . . II I3ærohugt . . . . . . . II Bøen (Herre(I) . . .... II Boen (TVeid) . . . II 88, 91. I3ørstad . . . . . . .II BottingfIua. . . . . . I D. DaaIZ1’eId . . . . . . . II Daarø .... . . II 477, DaarønesetI . .... II Daarøvatn . . . . II Daasaaen . . . II DaaseeIven . . . I DaastøI .... .... I I Daastølmyren . II Daasvatn . . . . I 242, II DaatIandsheien . . .... II DaI (Hartmark) . . . . II DaI (Søgne) .... . . II DaIan (BjeIIan(I) . . . . . II DaIand (Oddernes) ..... II DaIegaardene (FinsIand) . . . I Dalen (Bratsberg) ...... I Dalen (Fede) ........ II DaIene (Oddernes) . . I 506, II DaIens garveri ..... II 600, Il0 I88 589 585 l03 l91 427 318 l1O 570 I31 16 I6 355 108 7O 37 630 506 3I—I 3I5 526 3I8 479 I23 496 -I88 -I70 92 378 IO9 637 481 48I 474 I71 I26 I53 585 337 58I 209 I93 305 128 I82 9—I 573 128 606 DaIIa11d (Oddernes) . . . . II DaIr (LyngdaI) DaIskiIen . .

 ..II
 ..II

DanefaId (Lyngdal) ..... II DanefaIdet (I—IoIme) ..... II DanneIZjeId . .

 lI24l,

I De britiske koIonier .... De forenede stater ..... I Den norske fiItfabrik .... II I)en omvendte henad . “. . . I Den vestIandske hovedvei II, 191, 213, 256, 375, 508, 578, 605, I)en setesdaIske hovedvei . . II DigedaIen . . Digevasaa . . Digevasheia . I)igeVatn . . Digreboden. . Digrevasboden DiSkeI)oen . . I“)iske11 (HaIsaa ....II ..II .I .. ..II .......II og HartmarkÏ) I Disken (Spi11d) ....... II DjuI)esIand ...... II 287, I)juI)evig (NeS) . . . . . II I)jubI1ommen . . II I)jub1ny1—aasen . . . . II I)juboheia . . . . II I)juI)oVatn .... . . II DjuI)o ....... . . II I)jubvig (LyngdaI) . . . II Djubvig (Nes) . . . . . II I)jubvigI)ugt n... . . II I)júpvfk . . . . . II I)oIsva1—den . . . . II Do11evatn . ...... II I)orge . . ..... II 639. Dorgefoss .... I 146, I49, II Dostad . . .... p. . II I)ragedaIen . . . . II 485, DragefieIdet . . . . . . I I)ragIand . . . . II 492. Drago .... . . . II I)ra1nreisIjeI(I . . . . II 637, Drangar .......... II Drange (Herred) .I 602,II 464, Drange (jNes) ........ II Drange (Randesund) I 562, 602, II l00, 106, I)range, lille (Nes) II 598, 603. I)range, store (Nes) I 256, II 598, Drangehækken Dra11geid . . .....II 603, 593 .......II II Drangeid brygge ...... å I)rangi ...... I 602, II Drangr .... . . I 602, II 667 128 503 198 507 253 253 446 446 6O0 103 6I8 166 636 l47 636 154 659 659 108 108 47—I 289 598 188 187 196 197 2I0 509 603 488 503 95 173 6—I5 640 209 496 470 506 58I 648 604 470 607 I O8 606 606 595 60I 606 470 IO6