Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/69

Denne siden er ikke korrekturlest


58 1.1sTER 0G MANDALS A1æ1T. Byens tid er 33 minuter efter landets normaltid. Flekkefjord, hvis areal udgjør 0.2O km.2, er bygget dels paa gaarden Nes’ grund og dels paa gaarden Sundes grund. Byen omgives af Nes h(Þrred og desuden af FJekkefjorde)e. Elven og GriseZ9orden. Grændsen er bestemt ved lov af 26de Oktober l842 og nær- mere bestemt ved opgangsforretning af 8de mai 1843, stadfæstet ved kgl. resl. af 26de Oktober 1843. Ved denne opgangsforretning er grændsen fastsat saaledes: Grændsen for kjøbstaden Flekkefjord bliver i det væsentlige den samme som for det tidligere ladested og kommer til at bestaa af sletten Nes-volden, nogle sjøtomter af den saakaldte Ti-(Pll()bakke og sletten Sun(levolden o. s. v. a. Steffen Nesvolden. Mod vest og nordvest paa den ka11t, hvor Lille Nes-heien ligger, begynder grændserne af denne slette fra det nuværende øverste nøst ved KlBl’6lt8, tilhørende Sfaal1“ SOZZ)(’l’g, og gaar derpaa i sydvestlig retning langs Lille 2Veshei(1n til en fjeld- spids nedenfor ()laåfsborg, hvilken fjeldspids er kjendelig derpaa, at der ovenpaa samme ligger en stor sten. Fra denne fjeldspids gaar grændserne i en lige linje tversover veien til det nordre hjørne af toldbetjent Magm1s’s “dhus, og derfra begrændses sletten af Ti-ællel1akkens østre side saaledeS, at .4ll(?ga(l(?n og den i linje dermed staaende br(enderibygning og j)(IkbO(Z, tilhørende madam Sam-uels(—)?, kommer til at ligge indenfor grændse1—ne. b. Af Tr(ellebakken ligger følgende del til Flekkefjord, nemlig den vestfor Samuelsens pakhus staaende paZ—bo(l, tilhørende kjøb- mand Rasmus Ingvardsen, og .‘ýokysten fra det nordre hjørne af sidstnævnte pakhus til den øverste kant af et ved Bo-i-stø(1(ld1Þ“ staaende vil(]æbleh-(B, hvorved er nedsat en sten. Hele Trællebakken tilhører Flekkefjord. C. Sleften Sun(le::ol(lPn. Denne slette begrændses paa den søndre side af bugten Lønigen ved det nordøstre hjørne af konsul Jo- hannes Beers Stenberg og gaar langs fjeldvæggen indtil et punkt, hvor denne ophører, og derfra gaar grændsen i en lige linje til et under madam ()amp(1s løkke værende fjeldstykke, hvorpaa blev lagt 2 mærkestene. Herfra gaar grændserne langs fjeldvæggen indtil kjøbmand ])ørsvaags løkke, og fra det vestre hjørne af sten- m11ren paa denne løkke gaar grændserne i en lige linje over hovedveien til den sydøstre side af den gamle bygdevei, som fra Trolddalen løber langs under den saakaldte ()rmur. Grændselinjen følger derpaa fjeldvæggen ovenfor bygdeveien —— linjen mærket med stene —— indtil en fjeldknat ovenfor Dam“el Nielsen Saadan il(“MI—9(3 og gaar derpaa i lige linje til en med mærl-resten forsynet fjeldknat ovenfor Tøm?es N—i(1lsens hus, saaledes at de 2 huse i ()rm«m-en og Di(Irik .4anPnsens hus kommer til at ligge indenfor