Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/70

Denne siden er ikke korrekturlest


F1‘H1(1(EF.1oB1) BY. 59 grændserne. Linjen gaar derpaa langs fjeldvæggen ovenfor Tømm- Niel-sen Sundes hus indtil vicekons11l Jens Beers nordre “fæhus, dette inklusive. Grisefjorden og Byfjorden (Tjørsvaagvigen) er forbundne med en elv eller et smalt belte. Den største del af Flekkefjord ligger paa Vestsiden af denne strøm eller af «Elven», og kun en mindre del, Sande, ligger paa østsiden; over den nævnte strøm gaar der bro. F lekkefjords omgivelser er vakre; knauserne omkring er til- dels skogbevoksede. Byen ligger paa en forholdsvis flad strækning, som vel er (1n moræne foran Gris(1fjorden, og byen er nogenl11nde regel- mæssig bebygget. Byens gade-r. De fleste gader gaar i retning sydsydvest- nor(luordøst og lodret paa denne retning. Af hovedgaderne er de vigtigste El1)egadPn, Kirkegad(m, Hittere- ga1I(—“, Nyga(len, hvilke er nord-sydgaaende. Vestlig for disse følger en med asketræer beplantet gade, som kaldes .4lléen. Lod- ret paa disse gader: Str(m‘lgad()n, Voldga(len, B1“ogaden, Beers ga(lP, og IX—I’(4.ff-V gade Imellem Beers gade og Nygaden ligger Parken, gjennem- skaaret af Brogaden. Af andre gader med nordlig retning kan nævnes: Sir(“dal.e- g(ulm„ Bakk(ɔg(1(len, IíÏjel(Jga1fm og ÄV(’Sg(l(Z(’M. Torvet begrændseS af Brogad(m og Sfrønmeen: desuden er der et fisketorv længere syd ved Strømmen. Ved Grisefjorden er den saakaldte Raa(lhusbrygg(— ved enden af Kirkegaden. Disse gader og pladse ligger paa Nessiden eller vestsiden. Det meste af kvartalet mellem Brogaden, Kirkegaden, Store Voldgade og Parken er forholdsvis nyt. Paa østsiden eller paa Sunde ligger de to kirkegaarde. Paa denne side er to —hovedgader, den ene er Brogadens fortsætte-lse, som gaar vest og øst, og Srmdega(len, som gaar nord-syd. Her er planeret for jernbanens tomt ved Brogaden. Broen, som forbinder begge dele af byen, er en vippebro af træ opført paa stenpillarer. Gjennem vippebroen kan skibe komme ind i Grisefjorden. Udsigt over byen har man fra Tr(ellebakken i byens vestkant og fra ]x)(1l(lpark(“n. som er beplantet af byens «forskjønnelses- selskab“;—. Udsigt over byens Omegn nordover har man fra Fløi(m, en top øst for byen. Gaderne er vel vedligeholdte, men de er ikke brolagte.