Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/72

Denne siden er ikke korrekturlest


I—’l‘lff2KKEFJORD BY. 6l blique udgifter. Reskript af 19de januar 178O gav FlekkefÍjord, ligesom Mandal, frihed til at fortolde hos sig selv eller ret til at handle med alle lovlige varer; dernæst fritoges indgaaende skibe at gjøre anmeldelse ved toldboden i Kristia11sand, hvilket de før maatte gjøre Endelig blev ladestedets —forhold til Kristiansaud nærmere bestemt ved reskript af 3Ote juni 1797. I l723 havde Flekkefjord 4l huse og i 1792 1?38 vaa- ningshuse. I 18Ol havde Flekkefjord 59(i indbyggere Husene opgives i l805 til 19O, sygehuset for de af radesygen lidende, pakhusene og sjøboderne medregnede. (’hrist11n Pram har i «()ptegnelser om Flekkefjord 1805» givet en udførlig beretning om Flekkefjord, hvori det blandt andet heder: «Skjønt ikke som Kristiansand anlagt efter nogen symmetrisk, egentlig slet ikke efter nogen plan, og skjønt denne Som de andre norske byer, der er anlagte paa steder, hvor slet ingen vegne engang kan bruges, har altfor smale gader, har den dog en eller et par gader, som ei er endda saa ganske trange, men paa de iøinefaldende udkanter mange pyntelige vaaninger, og selv inde i byen faa eller ingen elendige hytter. Er her intet, som pralende forkynder rigdom og yppighed, saa er her heller intet, der skid- dent, forfaldent og usselt anmelder armod. Jo mere opmærksomt man betragter denne lille stad og dens omegn, jo behageligere bliver dens beSkuelse. Man opdager snart, at de grønne terrasser, de mange smaa pletter og hukker, man her ser til smilende frugt- barhed opdyrkede, er det, de er, ved indbyggernes anvendte flid, at det hele var uden overordentligt rydningsarbeide en fjeldkrog, som fremviste intet andet end ruiner af søndrede klippeklinter, anr og grus. Enhver jordflek af maaske 1000 kvadratalen har maaske fordret to eller maaske flere tusen læs stens bortrømming. Mange steder, hvor der sees en grøn terrasse, har ingen anden adgang end en lang stige, ad hvilken man ber maatte klatre op for i sække og kur-ve at bære did op den jord, der er, og den gjødning, som frugtbargjør den. Det er ikke for pyntens Skyld, de har foretaget dette; det er især for at opfylde den nærmeste 0megns totale mangel paa græsning og skaffe fede til de krea- tnrer, der er dem for her at leve uu11dværlige. Beliggenheden gjør, at resultatet af dette deres arbeide er saa fremlysende. Dog sætter ogsaa indbyggerne ære i at eie og at kappes med deres medborgere om, hvo der bedst kan benytte et lidet jord- stykke Et saadant maa, saafremt muligt er, enhver huseier have at fremvise.Þɔ . Byen synes at have havt taalelig livlig handel med Holland og England; den vigtigste industri var skibsbyggeri og baad-