Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/73

Denne siden er ikke korrekturlest


62 L1STER OG MANnA1.s Axæ1T. bygning; udførselen bestod mest i trælast, bark, graasten og sten- mose, men især fiskevarer. I 1825 havde Flekkefjord 798 beboere, hvoraf 6 embeds- mænd, 24 kjøbmænd, 24 skippere, 7 haandværkere med og 35 uden borgerskab, 45 sjøfarende, 5O da-glønnere, 73 tjenestefolk og 38 fattige. I tiaaret 1825—l835 tog Flekkefjor(ls udvikling fart. Der faldt i dette tidsrum et overordentlig rigt sildefiske i fjordene udenfor. Samtidig hermed dreves livligt skibsbyggeri, og handel og skibsfart øgedes betydelig. I 1823 havde stedet 21 skibe paa 488ïZ‘2 kommercelæster; i 1835 var tonnagen gaaet op til 1719I,Z2 kommercelæster, for- delt paa 69 fartøier. Indbyggera-ntallet var i nævnte tiaar steget fra 798 til l276. Den gode tid varede kun kort, og det haab, som indvaanerne nærede om, at byen skulde blive en af Norges store byer, svandt med silden, som i 1838 næsten helt blev borte fra denne del af kysten. Aaret i forveien havde der været et rigt fiske. Der var lagt ikke lidet i udrustning og materiel, nye salterier og lignende, særlig i de sidste aar, og følgen var en meget trykket tilstand. Da var det, at Anders b’e(1r begyndte garveridriften i Flekke- fjord. Et af sine større salterier flyttede han fra SiInes (ved Abil(lsnes) op til Tjørsvaagstranden, hvor der var vandkraft, og her oprettede han Flekkefjords første garveri i aarene l840—42. Dr-iften o1nfattede en tid baade fedtlæder, bindsaa-lelæder og saale- læder, og arbeidet lededes af tre fra England indkaldte mestere. Senere tilvirkedes udelukkende saalelæder, og driften gik godt og udvidedes. Anders Beer anla-gde ogsaa oljemølle, melmølle, tobaksfabrik og et stort bageri, bekjendt for sine hollandske peberkager. Snart kom der flere garverier til, først Aarene-S“ gav-“::(“)“i og mølle ved Drangeid, oprettet l853, Dal(=—ns g(m;()1“i og mølle, op- rettet 1857, Flekk(g()“or(ls garv1—-ri ved Loge, anlagt 1859, samt senere Fossens garveri ved Sælurfossens udløb, anlagt 1866. Disse fem etablissementer gjorde Flekkefjord til landets vigtigste garveriby. e Afsætningen og fortjenesten var i 6()—70—aarene udmærket, og Flekkefjords saale1æder var vel renommeret baade i vort land og i Sverige, hvortil afsendtes flere ladningen I 1874 til l875 sank konjunkturerne, og saalelæderet faldt i pris samtidig med, at det amerikanske produkt kom ind i marke(let. I)riften gik da-i flere aar med tab. En tid aftog driften, men i de senere aar er den delvis gjenoptaget Fossens garveri blev nedlagt, Flekkefjords garveri