Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/74

Denne siden er ikke korrekturlest


I—’I‘I—JKKEFJORI) BY. 63 blev omdannet til uldvarefabrik, og Dalens garveri ved Drangeid er flyttet til Tjørsvaagstranden og bygget op sammen med Anders Beers forrige garveri. Aarenes og Dalens garverier har i senere tid forøget sin pro- duktion. ëPrins Carl)— var det første dampskib, som anløb Flekkefjord i l834, da prins Oscar (senere Oscar I) besøgte stedet. I l837 begyndte «Constitutionen» en slags kyStrute mellem Kristiansand og Trondhjem et par gange om aaret. De første gange anløb den blot Kirkehavn og Abi1dsnes, saa kom den helt op til Flekkefjord, første gang for østgaaende. Fra 1841 gik «Nordkap» i regelmæssig rute og anløb da Flekkefjord to gange om maaneden, en gang for nord— og en gang for østgaaende. Nu har byen en ganske god forbindelse med udenverdenen. l6 rutegaaende dan1pere anløber ugentlig stedet, foruden et par smaa fjordbaa-de, som byen har sat igang. Flekkefjords handelsborgere sorterede til 1842 under Kristian- sands magistrat, hos hvilken de erholdt sit borgerskab, og t-il hvilken kjøbstad de havde at erlægge sin næringsskat, men i l842 blev Flekkefjord selv kjøbstad “ Lov om kjøbstadsrettigl1e(ler for ladestedet Flekkefjord lik sanktion den 8de august 1842. Samtidig med Flekkefjord søgte Mandal om at blive kjøb- stad, men da andragendet indeholdt visse betingelser, som (‘at der ikke paalægges stedet at have nogen læge, at der heller ikke paalægges det at svare nogen husleiegodtgjørelSe til præsten-, blev kongelig proposition ikke fremsat. Flekkefjord var ikke repræsonteret paa Storthinget i l842. Kjøbstaden Flekkefjords første repræsentant paa Storthinget var sorenskriver Garmann i 1845. Den nuværende postvei anlagdes i 1836, og Flekkefjord fik eget postkontor. Før var der en ridevei, ad hvilken posten be- fordredes paa hesteryggen, og denne ridevei gik ikke nedom I—’lekkefjor(l, men fra Fede videre nordover gjennem GJ—land sogn. Flekkefjords telegrafkontor blev oprettet 1857.

  • I l8ö5 blev det offentlige distriktsfængsel færdigt

Byen havde en større brand 24de april 1878. Fjorten vaaningshuse brændte, foruden 11dhuse og pakboder. I—Iaun. Indseilingen til Flekkefjord er lang, men noksaa vakker. Kommer man ind Listerfjorden forbi Var-næs jy)“, ligger i øst den lille ]—Jid.s;[jor(l, der gaar ind til lat-Sff(’l‘(].’ mod nordøst er her synlig et langt stykke af Fedefjorden. Man gaar mellem Hitterø