Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/76

Denne siden er ikke korrekturlest


I—’I.EKKI—IFJOIlD BY. . 65 I‘’(Pngs(1lsbygningen, der er dels af sten og dels af træ, tilhører amtet, den ligger ved Nygaden. Der er et kommunalt .fattighjem, kaldet Hjem-met. Flekk(Zfjord foldsfed. Ved toldstedet er toldboden, en to-etages træbygning, et vare-9kur paa jernpillarer og en brygge af sten med pæleværk, opført i l876, med hovedreparation i l892. Foreningsbygning er afholdsmændenes foreningsbygning, og der er ogsaa arbeiderforeningens lokale. Den ligger paa Trællebakken og er en træ-bygning Skolen I l825 var der en almueskole med 1 lærer, der tillige var klokker. s I 1877 havde Flekkefjords almueskole omtrent 2OO elever. Nær det samme antal havde skolen helt til 1897. I 1899 flyttede skolen ind i Skolebygningen paa Træl1e- bakken, hvor byens to skoler n11 holdes i samme bygning I l91)2 havde folkeskolen ca. 260 elever. Hvert barns under- visning koster omtrent 51 kr. aarlig; i 1877 kun 16 kr. F olkeskolen er nu en stor træbygning paa to etager, bygget i l898 og 1899, der ligger frit paa den saakaldte Trællebakke. Til skolen hører gymnastiklokale og lærerbolig. Folkeskolen er kombineret med en kommunal middelskole. Borger-skolen blev i 1884 omdannet til middelskole. Byen har en o.ffentlig tegneskole, af-tenskole med undervisning i tegning, norsk, regning og bogførsel. BPjie.S—tningPr. Byens indvaanere havde i 1807 anlagt og be- stykket 2 batterier, det ene paa Grønnes, med l —l’tîs og 8 2îE“S kanoner, det andet paa S1;(Pgo(hl(W med 2 6TPs haubitZer. Batterierne var gode og hensigtsmæssig anlagte, men synes mindre nød- vendige der, da Flekkefjord by ligger dybt inde i fjorden. Fra Kristiansands arsenal fik man sig tilseudt geværer med a1nmuni- tion samt ka11onkrudt. Kanonerne laa der endnu i l8l5. Ved Grønnes er endnu levninger af de ældre befæstninger, og nogle kanoner til salut. Folkemængde i F lekkefjord: 1769 469 18Ol 7O0 18l5 78O l825 928 l835 l446 1845 16l0 1855 I 55I 5 — Lister og Mandals amt 1l.