Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/77

Denne siden er ikke korrekturlest


6(i LIS’I’ER OG MANDALS AMT. 1865 . . 1622 1875 . . 1 678 1891 . . 1 577 190O .......... 2 O72 Folkemængden har saaledes ikke øget‘ synderlig fra 1835 til 1891 og har holdt sig omkring 1600. I de sidste ti aar er dog folkemængden tiltaget med ca. 50O individer. Repræsenfafion, embedsm(Pnd og j’mzkfion(e-rer-. Flekkefjord er et valgdistrikt, som sender 1 repræsentant til Storthinget I ko1nmunen er 20 repræsentanter. Sorenskriveren i Flekkefjord Sorenskriveri er tillige byfoged, magistrat og politimester i byen. “ —Der er konsuler for Stor“britannien, Tyskland, Danmark, Hol- land og Rusland Der er en p()stm(“st(Þr. Saa sent som 1826 havde stedet ikke postkontor, men breve kom og gik med et ekspresbud fra og til postaabnerstedet Fed(». I byen er t(*legr(1j2 Og rigst()l(jOHsfafio1Z. Flekk((O’ord og om-egns fel((j?msel.vkab er stiftet l893, aktiesel- skab med indbetalt aktieka-pital 24 5O0 kr.; anlæggets kostende er nu 600 kr.; hvad anlægget koster mere end aktiekapitalen, er betalt ved overskud af driften. Stolperækken er l49 km., selskabet har 1l4 apparater, 18 talestationer og 4 centralStationer; herved er Jøssingfjord, Aaen Sire, Moi, Eiken, Bakke, Nes, Siredal, Lunde, Gyland, Fede og Liknes satte i forbindelse med Flekkefjord og rigstelefonen. Gjennem rigstelefonen er forbindelse med Hitterø. Distriktslægen bor i Flekkefjord, hvor amtetS sygehus ligger. Distriktets kirurg har boet i Flekkefjord og var tillige læge ved det i l776 her oprettede =íradesyge-hospital-», der fra først af var bestemt til at kunne optage indtil 20 patienter, det er senere indrettet til sygehus med plads til 40 personer. Nævnto hospital for radesyge og veneriske blev i 1842 ud- videt og forandret til et almindeligt amtssygehus, der siden den tid optager alle fattige syge i Lister og Mandals amt, som ikke hensigtsmæssig kan behandles i deres hjem. I 1898 bevilgedes af amtstbinget et større beløb til nybygninger og til inventar for operationsværelse. Flekk(îfjords apoth()k oprettedes 4de december 1798 som filial- apothek under Kristiansands apothek. 29de april 1803 meddeltes den daværende eier bevilling som apotheker i F1ekkefjord.